• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Escriptures Públiques

L’escriptura pública és un instrument o document que constata davant de notari un fet o acte jurídic autoritzat pel mateix, que té com a contingut propi les declaracions de voluntat, els actes jurídics que impliquin prestació de consentiment, els contractes i els negocis jurídics de tota classe.

Dins del marc legal, li atribueixen a les escriptures públiques importants efectes executius, probatoris i preferents pel que fa al contingut de dret i obligacions que incorporen. Aquests documents es realitzen en Notaria Igualada i són de diferents categories en quan al seu contingut, com per exemple:

Compravendes
Acta prèvia prèstec hipotecari
Test préstec hipotecari
Préstecs hipotecaris
Subrogacions i novacions
Fusió i dissolució de societats
Constitució de societat
– Fundacions
Poders
Herències
Testaments
Acta nacionalitat sefardíes

Els instruments anomenats en el llistat anterior, proveeixen la prova de la data en què van ocórrer els fets, les circumstàncies i testimonis notarials.
Trobi més informació sobre les escriptures públiques i els seus procediments amb els oficials de notari Igualada, els qui estan encarregats de la preparació dels mateixos.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top