Acta nacionalitat sefardites

Tràmits necessaris per a obtenir la nacionalitat espanyola per a sefardites

La Llei 12/2015 de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardites originaris d’Espanya requereix que es justifiqui aquesta condició, demostrant l’especial vinculació amb el país.

Com justificar la condició de sefardita originari d’Espanya?

 • Certificat de la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya (FCJE). Consulti el portal de la FCJE per a més informació.
 • Certificat del president de la comunitat jueva de la zona de residència o ciutat natal de l’interessat.
 • Certificat de l’autoritat rabínica del país de residència.
 • ognoms: podrà presentar-se un informe d’una entitat de competència suficient, que acrediti la pertinença dels cognoms del sol·licitant al llinatge sefardita d’origen espanyol.
 • Qualsevol altra circumstància que demostri la condició de sefardita originari d’Espanya.

Com provar l’especial vinculació amb Espanya?

 • Certificats d’estudis d’història i cultura espanyoles expedits per institucions amb reconeixement oficial.
 • Inclusió del peticionari o de la seva ascendència directa en les llistes de famílies sefardites protegides per Espanya.
 • Realització d’activitats benèfiques, culturals o econòmiques a favor de persones o institucions espanyoles o en territori espanyol, així com aquelles que es desenvolupin en suport d’institucions orientades a l’estudi, conservació i difusió de la cultura sefardita.
 • Qualsevol altra circumstància que demostri fefaentment la seva especial vinculació amb Espanya. Per exemple: estar casat amb un/a nacional espanyol, tenir accions d’una empresa espanyola, tenir un habitatge o altres béns a Espanya, viure o haver viscut a Espanya almenys sis mesos, ser soci d’un centre cultural o esportiu espanyol.

Altres serveis de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud

Altres requisits que es tenen en compte per a la nacionalització de sefardites d’origen espanyol

 1. S’haurà d’aportar un certificat de naixement.
 2. Serà necessari aportar un certificat d’antecedents penals amb una antiguitat inferior a sis mesos.
 3. Tots els documents hauran de ser traduïts a l’espanyol i, en el seu cas, postil·lats o legalitzats.
 4. Exàmens: s’exigeix la superació de dues proves, dissenyades i administrades per l’Institut Cervantes..
  La primera prova acreditarà un coneixement bàsic de la llengua espanyola (DELE nivell A2, o superior).
  En la segona prova es valorarà el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural espanyoles.
  Excepcions: els nacionals de l’Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, l’Equador, El Salvador, Guatemala, Guinea Equatorial, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, el Perú, Puerto Rico, República Dominicana, l’Uruguai i Veneçuela no hauran de fer l’examen d’espanyol però sí el de coneixements constitucionals i socioculturals. Els menors de 18 anys i les persones amb capacitat modificada judicialment no hauran de fer cap examen, però hauran d’aportar certificats dels seus centres de formació, centres escolars, residència, acolliment, atenció o educació especial.

Realització d’una acta notarial en nostra notaria

Quan els nostres notaris Carlos Calatayud o Carlos Jiménez estimin inicialment justificat el compliment dels requisits, es concertarà amb l’interessat la seva compareixença. Si no es compleixen els requisits, no se citarà a l’interessat, evitant així desplaçaments infructuosos.

L’interessat haurà d’aportar tots els documents originals, així com el certificat o certificats d’antecedents penals corresponents al seu país d’origen i d’aquells on hagués residit en els últims cinc anys. Tots degudament traduïts, autoritzats i legalitzats o postil·lats.

Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN).

Rebuda l’acta de notorietat, la DGRN sol·licitarà informes del Ministeri de l’Interior i del Ministeri de la Presidència, i resoldrà en un termini de 12 mesos.

Inscripció al Registre Civil

Després de la resolució positiva de la DGRN es procedirà a la inscripció del naixement del sol·licitant en el Registre Civil, previ compliment del requisit del jurament o promesa de fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i a les lleis espanyoles.

Les sol·licituds es resoldran en el termini màxim de dotze mesos des que hagués tingut entrada en la DGRN l’expedient juntament amb els informes abans relacionats. Transcorregut aquest termini sense recaure resolució s’entén desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Contactar amb la nostra notaria