01

Dades Identificatives

L’empresa titular de lloc web NOTARIS D’IGUALADA, CB (d’ara endavant, “el Lloc web”), amb NIF E65055634 i domicili social a Igualada, Rambla Sant Isidre, 31-33 d’Igualada (Barcelona).

02

Contacte

Si desitja vostè contactar amb nosaltres, utilitzi les via de contacte identificades en la secció Contacte. Per a qüestions relacionades amb la política de privacitat del Lloc web, dirigeixi’s a info@notariacarlosjimenez.com.

03

Ús del Lloc Web

L’ús del Lloc web li atribueix a vostè la condició d’usuari. L’usuari accepta, pel mer ús, les condicions aquí reflectides.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts i serveis del Lloc web, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el que es disposa en aquestes condicions d’ús, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquests continguts i serveis en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi del Lloc web per part d’altres usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de NOTARIS D’IGUALADA, CB, d’altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

A més, i sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en el paràgraf anterior, l’usuari s’obliga en la utilització del Lloc web a: (a) no introduir o difondre continguts o informació de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic, injuriós, obscè, que suposi apologia del terrorisme, inciti a la violència o atempti contra els drets humans, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (b) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de NOTARIS D’IGUALADA, CB o de terceres persones, ni introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web cap programa, dada, virus informàtic, codi o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats; (c) no utilitzar el Lloc web, els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc web, per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

04

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements continguts o utilitzats en el Lloc web (a títol d’exemple: imatges, programari, textos i marques) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de NOTARIS D’IGUALADA, CB o els seus respectius titulars o licenciatarios, i es compromet a respectar tals drets.

Tret que la llei disposi el contrari, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior, sense l’autorització dels titulars dels drets corresponents.

05

Exclusió de garanties i responsabilitat

NOTARIS D’IGUALADA, CB únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui sofrir com a conseqüència de la utilització del Lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació fraudulenta de NOTARIS D’IGUALADA, CB. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc web es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

NOTARIS D’IGUALADA, CB actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats en el sector, per a evitar la presència en el Lloc web de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, NOTARIS D’IGUALADA, CB no es farà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de: (a) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en els equips i dispositius de l’usuari, motivats per causes alienes a NOTARIS D’IGUALADA, CB; (b) interrupcions o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (c) perjudicis que causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el Lloc web; i (d) la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a NOTARIS D’IGUALADA, CB, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

06

Enllaços a altres llocs d’Internet

En el cas d’enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, NOTARIS D’IGUALADA, CB no exerceix control sobre aquests llocs i continguts, ni assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’accés i ús d’aquests llocs. La inclusió d’aquests enllaços o enllaços no implica cap mena d’associació o participació de NOTARIS D’IGUALADA, CB amb els llocs enllaçats.

07

Modificació de les presents condicions

NOTARIS D’IGUALADA, CB podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i publicarà les noves condicions d’ús en el Lloc web de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de conducta a l’ús del Lloc web. La utilització del Lloc web una vegada modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús així modificades.

08

Protecció de dades

Les dades personals facilitades per l’usuari en el Lloc web, s’incorporaran a un fitxer del qual és responsable NOTARIS D’IGUALADA, CB , les dades identificatives de la qual i direcció figuren més amunt, per a la gestió de serveis i de la relació contractual amb NOTARIS D’IGUALADA, CB.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb l’ús de la botiga del Lloc web dirigint-se a info@notariacarlosjimenez.com, aportant còpia del seu DNI o un altre document identificatiu.

09

Llei aplicable i fòrum

Les presents condicions generals de venda es regiran i interpretaran de conformitat amb la llei espanyola, i qualsevol conflicte se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

Li facilitem així mateix un enllaç a la pàgina informativa que ha desenvolupat la Comissió Europea sobre la plataforma de resolució extrajudicial de disputes referides a contractació online amb consumidors: Plataforma UE Litigis en Línia.