Parlem amb Carlos Jiménez Fueyo, notari d’Igualada

Pia Prat

Aquests dies a la notaria, moltes persones ens han consultat sobre si les notaries estan obertes o no. El Govern va ordenar que havíem d’obrir, encara que amb cita prèvia i per a la signatura només de documents personals de caràcter urgent i inajornables (testaments, herències, alguna compravenda)… i préstecs a empreses, evitant les consultes presencials i prohibint els desplaçaments del notari a hospitals, residències, etc. Ens pregunten moltes persones sobre la necessitat de fer testament i sempre els diem el mateix, que és un document molt important en la vida d’una persona i cal pensar-ho tranquil·lament, de manera pausada per ordenar de la millor manera la nostra herència i evitar, en la mesura que sigui possible, els conflictes futurs entre els nostres hereus. Ha sorgit, davant la dificultat de desplaçaments, la possiblidad dels anomenats testaments hològrafs (escrits i signats pel mateix testador de puny i lletra), que era una especialitat pràcticament extingida fins a aquests dies.

Què és un testament hològraf?
Un testament hològraf és un testament escrit de puny i lletra pel testador, on ha d’aparèixer com a mínim la data i lloc, signatura i l’anomenada “institució d’hereu” que consisteix bàsicament en la persona/s a qui vol deixar-se els béns.

És vàlid el testament hològraf?
Sí que és vàlid però només ha d’utilitzar-se per a casos d’extrema urgència en què no és possible trobar un notari, ja que tenen diversos desavantatges:

1) Pot haver-hi errors en redactar-se i ser nul.

2) Una vegada morta aquesta persona ha de portar-se a la notaria perquè se li doni validesa amb una sèrie de proves, incloent publicacions en diaris. 3) Lògicament es té el risc de pèrdua o destrucció.

Als Estats Units hi ha hagut un gran debat per una persona que pensava que es moria i va escriure el seu testament en un paper, però es va recuperar i, en morir dos anys més tard, es preguntaven si aquest testament era vàlid o no, perquè no havia anat al notari a fer un testament normal. Aquí seria el mateix?
Sí que seria vàlid, però és poc aconsellable ja que si no compleix els requisits del Codi Civil serà nul, a més d’obligar els hereus a portar-ho al notari (antigament al Jutjat) per demostrar la seva validesa i ésser un procés molt lent de diversos mesos. S’aconsella únicament per a casos d’extrema gravetat i si se supera la malaltia convertir-ho en un testament notarial normal per tot el que s’ha exposat.

Quina és la importància dels testimonis en un testament?
A Catalunya no està previst com sí que apareixen en altres zones el testament en perill de mort (davant testimonis) o el signat en risc d’epidèmia, però al ser el Codi Civil català molt modern (del 2008) es va pensar que no valia la pena mantenir-ho, la qual cosa suposa que en aquesta pandèmia no puguem utilitzar-ho.

En aquest moments convulsos, amb molta gent que va a urgències, els han demanat algun cas per dictar les últimes voluntats?
Clar, vam estar uns dies abans del confinament a la UCI de l’hospital d’Igualada per a la signatura d’un testament complicat, solem anar molt a l’hospital per signar poders o testaments encara que des de les notaries sempre aconsellem fer testament molt abans d’arribar a una situació tan complicada. El testament ha de pensar-se en circumstàncies normals i no haver d’arribar a l’extrem d’acordar-se en els últims moments d’una vida.

La gent gran canvia molt el seu testament a mida que veuen que s’acosta la seva mort?
Hi ha qui fa un i ja no ho canvia, i qui ho modifica cada 6 mesos. Hi ha pares que no se senten atesos pels seus fills i prefereixen premiar a aquells que estan més pendents d’ells, encara que a vegades pugui semblar injust vist des de fora.

Les famílies properes influeixen molt en aquests canvis?
Depèn de cada persona, hi ha persones que són més influenciables i potser canviïn aquest testament per les pressions d’algun fill/filla, encara que no oblidem que al cap i a la fi cadascú fa amb el seu el que vol.

Com s’asseguren vostès que tenen el ple ús de les seves facultats i que no estan condicionats pel seu entorn?
A més de la conversa prèvia que té el testador/a amb l’oficial de la notaria que ajuda a preparar el testament segons el que desitja, el dia de la signatura el notari es queda tot sol amb el testador per evitar intents d’influències d’algun familiar, i se li fan preguntes sobre el dia a dia per avaluar que realment sap què signarà, i confirmar que es troba en plenes facultats psíquiques. El problema és que no sempre ve la gent a testar quan toca, i moltes vegades hem hagut de dir no a la signatura d’un testament ja que la persona que havia de signar no sabia ni el seu nom o el dels seus familiars més propers, la qual cosa obliga al notari, per descomptat, a no signar.

Hi ha molts casos de desheretament?
Per a desheredar a una persona cal:

1) En el testament explicar el motiu pel qual es deshereta, que només pot ser un dels quals exigeix el Codi Català.

2) Que realment es compleixi aquest motiu.

3) Que si el desheretat va al Jutjat es pugui demostrar que és cert aquest motiu pels hereus, no ha de provar-lo el desheretat.

I de gent que demana la legítima? Quin paper hi juga el notari i el jutjat?
Si es demana la legítima (1/4 part dels béns del mort a dividir entre el nombre de fills, heretin o no), hi ha dues opcions:

1) Es posen d’acord i acudeixen a la notaria al lliurament de la quantitat pactada.

2) No hi ha acord, i el Jutge decideix la quantitat a lliurar depenent de diversos factors (valor de pisos, comptes, donacions prèvies, etc).
Hi ha moltes donacions en vida a cuidadors o establiments d’acollida?
En vida són pràcticament inexistents, ja que solem dissuadir a qui ve amb aquesta idea a la notaria i els diem d’esperar a la defunció via testament en cas de voler seguir amb la idea.

Es donen més casos en herències?
En herències passa de tant en tant. Hi ha persones majors que se senten abandonats pels seus familiars, i al cap dels anys desenvolupen una relació molt propera amb els seus cuidadors. Ens ha passat algunes vegades, però si aquesta persona està en plenes facultats mentals, després d’assegurar-nos perfectament que aquesta és la seva voluntat al final el que fem és redactar el seu testament ja que els béns són seus.

Com influeix la fiscalitat en aquests casos?
A Catalunya, l’Impost de Successions a familiars directes fa que pràcticament no es pagui en les herències més comunes. Una altra cosa és la plusvàlua municipal que sí que és un impost important cas d’haver tingut la propietat molts anys el mort. Quan hereta un estrany a la família o un familiar més llunyà (nebot, cosí) l’impost és molt, molt elevat.

Quins consells donaria a la gent per planificar una transició patrimonial ordenada?
Reflexionar sobre què considerin el millor repartiment possible entre els seus familiars, s’assessorin degudament sobre les conseqüències fiscals, i evitar d’aquesta manera el major nombre de problemes entre els fills quan faltin. No fer testament o fer-ho sense pensar-ho bé pot ocasionar molts problemes, i sovint la ruptura de relacions entre germans.

Enllaç: http://veuanoia.cat/parlem-amb-carlos-jimenez-fueyo-notari-digualada/

Quins són els passos a seguir per tramitar una herència?

Des de Notaría Igualada Rambla t’ho expliquem amb detall

Quan ha mort una persona pròxima (un avi, una àvia, un pare, una mare, marit o dona, parella…), una vegada passen les primeres setmanes de dolor, comencen a sorgir els dubtes sobre què es necessita fer per a “arreglar els papers”, és a dir, per a posar els béns d’aquesta persona a nom dels hereus, sigui diners de comptes, un pis, unes accions de Borsa o qualsevol altre bé.

Els passos a seguir per tramitar una herència serien:

 1. Obtenir el certificat de defunció: sol donar-se per la funerària o per l’asseguradora.
 2. Sol·licitar les Últimes Voluntats: és un certificat que serveix per a saber si aquesta persona va signar o no un testament. Es pot sol·licitar des de nostra notaria, sense haver de realitzar cap desplaçament. Per a fer-ho necessitarem únicament el certificat de defunció.

Una vegada tinguem les últimes voluntats poden donar-se dos escenaris diferents:

 1. Si el mort va signar testament (un o diversos): es sol·licitarà la còpia de l’últim testament signat, ja que a Catalunya el testament que val sempre és l’últim. En aquest cas, també podem facilitar-te aquesta còpia des de la nostra notaria.
 2. El mort no va signar testament: caldrà signar la declaració d’hereus intestats. El Codi Civil ordena els qui són els hereus legals en cada cas. Aquest document es pot tramitar, en gairebé tots els casos, també des de la nostra notaria.

Passos a seguir per a tramitar una herència: la firma de l’ escriptura

Una vegada ens hagis proporcionat la còpia del testament arriba el moment de signar l’escriptura d’herència. Per a això hauràs d’enviar-nos els següents documents:

 1. Escriptures dels pisos, finques rústiques, cases…, de les quals sigui propietari el mort.
 2. Certificat dels saldos bancaris del dia de la defunció: es sol·licita al banc i inclou saldos de comptes corrents, fons d’inversió, accions cotitzades en borsa, etc.
 3. Vehicles: targeta d’inspecció i el permís de circulació de tot vehicle que disposi de matrícula en la DGT.
 4. Factura de les despeses d’enterrament i funeral: per a així reduir el cost fiscal i pagar una mica menys d’impostos.
 5. Certificat d’empadronament: per a poder sol·licitar la bonificació en l’anomenada plusvàlua municipal (Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) i, en cas de ser necessari, també en l’Impost de Successions.
 6. Certificat de deute pendent de préstecs hipotecaris o préstecs personals del mort: es reduirà també el valor de l’herència i sortirà a pagar menys en l’Impost de Successions.
 7. Certificat de discapacitat d’algun hereu: serveix per a poder demanar una reducció molt important en l’Impost de Successions.
 8. Explotació agrària Prioritària: igualment es podrà demanar reducció en l’Impost de Successions.

Què has de fer quan tinguis tot el sol·licitat a priori?

Ja estem arribant als últims passos a seguir per a tramitar una herència. Una vegada presentats tots aquests documents en les nostres oficines, es concretarà un dia per a la signatura de l’escriptura d’herència, amb totes les persones interessades en aquesta escriptura. Prèviament se’ls calcularà el cost d’impostos (Successions, Plusvàlua municipal) i despeses (notaria, Registre Propietat) per a evitar sorpreses.

Una vegada signada l’escriptura d’herència davant el notari Carlos Jiménez o Carlos Calatayud, també podem encarregar-nos de realitzar el tràmit de liquidar els dos impostos (Successions, Plusvàlua municipal), així com portar l’escriptura a inscriure al Registre de la Propietat corresponent.

Vols fer-nos alguna pregunta relacionada amb una herència?

Com aconseguir còpia del testament

Quan mor una persona pròxima (avi, àvia, mare, pare, etc) i volem obtenir una còpia del seu testament els passos a seguir són:

 1. Obtenir el certificat de defunció: sol donar-se per la funerària o per l’asseguradora en el seu cas.
 2. Sol·licitar les Últimes Voluntats: serveix per a saber si aquesta persona va signar o no un testament, i en cas d’haver signat davant quin notari i quan. Es pot sol·licitar des de la notària d’Igualada Rambla per a així no haver de realitzar cap desplaçament. Per a sol·licitar-ho necessitarem unicamente el certificat de defunció i que hagin passat 15 dies des de la defunció.
 3. Sol·licitar en la notària Igualada Rambla la còpia del testament: sempre serà la còpia de l’últim testament signat, ja que a Catalunya el testament que val és l’últim.

El notari examinarà el contingut del testament i si considera que tenim interès legítim ens lliurarà una còpia d’aquest. Si considera que no tenim drets no ens facilitarà la còpia (per exemple en l’herència d’un oncle si no apareixem en el testament no tenim dret a còpia del testament).

A partir d’aquest moment podrem començar a preparar l’herència, sempre amb un correcte assessorament des de la notària Igualada Rambla, per a evitar sorpreses desagradables en materi d’impostos.

Nou test notaria hipoteques

Què és aquest nou test notaria hipoteques?

Aquesta pregunta me la feia en Manel, que va venir juntament amb la seva parella, la Roser, a consultar a la notaria unes qüestions relacionades amb l’escriptura de préstec hipotecari per a la compra del seu nou pis a Igualada.
A la reunió vaig comentar amb ells quan es realitza el nou test. Seguidament els vaig explicar els passos a seguir per a signar a la notaria la hipoteca sobre el pis que volien comprar. Fins ara, el client només acudia a la notaria el dia de la signatura. Amb la nova llei, haurà d’acudir-hi dues vegades. Vols conèixer millor tot el procés d’aquest nou test de la notaria sobre hipoteques? Si la resposta és afirmativa, et recomano que segueixis llegint.

Nou test notaria hipoteques: Què es fa en la primera visita?

En la primera visita, el notari realitzarà una acta en la qual s’informarà de tots els punts de la hipoteca, com les condicions econòmiques, terminis, comissions, distribució de despeses, causes de venciment anticipat… A continuació es realitzarà un test per confirmar que el client coneix què implica la signatura del préstec.

 

Test notaria hipoteques

Les preguntes del nou test de les hipoteques de la notaria

El test es composa sempre de les mateixes preguntes, relacionades amb la confirmació d’haver rebut tota la documentació legal, també si s’entén les diferències entre interès variable o fix, a més de saber el significat de comissions d’amortització anticipada, conseqüències de l’incompliment i la possible execució hipotecària.

Quin és el preu d’aquesta acta notarial?

Aquesta acta notarial és gratuïta. El notari plasmarà totes les preguntes que s’hagi realitzat al client. Després explicarà el resultat del test i tota la informació que li hagi subministrat als prestataris i als possibles fiadors.

Arriba l’hora de la segona visita, però que s’hi fa?

En la segona visita és quan es signa l’escriptura de préstec hipotecari. És on acudiran els prestataris, algun representant del banc i de la gestoria que tramiti l’escriptura.

És obligatori contractar una assegurança perquè el banc concedeixi la hipoteca?

La nova llei prohibeix els productes vinculats obligatoris perquè es concedeixin una hipoteca, però sí que permet els combinats. És a dir, aquells que apliquen bonificacions en el diferencial del préstec per a cada producte que es contracti amb el banc.

Test notaria hipoteques: Com es distribueixen les despeses?

Els punts més importants en la distribució de les despeses són:

 • El consumidor ha de fer-se càrrec de les despeses de taxació de l’immoble. També ha de pagar les còpies de l’escriptura que sol·liciti.
 • La taxació de l’habitatge és l’única despesa a càrrec del client, però també hi ha algunes entitats assumeixen aquest cost.
 • Les còpies de les escriptures del préstec hipotecari les paga qui les sol·licita. Encara que, el client té dret a rebre una per correu electrònic de forma gratuïta.

El venciment anticipat en cas d’impagament

Aquí hi ha un canvi important de comentar, ja que per a poder declarar el venciment anticipat pel banc es necessita:

 • Si és durant la primera meitat de la vida del préstec: El retard en el pagament de 12 quotes amb un mínim del 3% del capital concedit.
 • Si és durant la segona meitat de la vida del préstec: El retard de 15 quotes amb un 7 % del capital concedit.

Si parlem de comissions i d’amortització anticipada…

Llavors depèn del préstec, si és d’interès fix o variable:

 • Si el préstec és a interès variable: Màxim del 0,15 % durant els 5 primers anys, o del 0,25 durant els 3 primers anys. Una vegada passats aquests anys no es podrà cobrar cap quantitat en cas d’amortització.
 • Si el préstec és a interès fix: La comissió màxima serà d’un 2% durant els deu primers anys del període fix i d’1,5% durant la resta del termini. Aquesta comissió no podrà excedir a la de la pèrdua financera del prestador, la qual es calcula amb unes fórmules de matemàtica financera de relativa complexitat.

Aquests són els punts més rellevants per a conèixer millor aquest nou test de la notaria relacionat amb les hipoteques. Si et cal més informació sobre aquest tema, pots posar-te en contacte amb la Notaria Igualada, enviant-me un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com o trucant-me al número de telèfon 938 047 550. Veuràs com treballant junt podrem solucionar tots els problemes que puguis tenir.

 

Et puc ajudar?

Poder general notaria: quines particularitats té?

En aquest post t’informaré sobre el poder general notarial i les seves principals característiques

Avui t’explicaré el significat del poder general notarial i les seves principals característiques, per si algun dia l’has de menester. Si t’interessa, et recomano que segueixis llegint.

Primer pas: Què és el poder general?

És un document signat davant de notari el qual et permet que una altra persona de màxima confiança et pugui representar en cas d’estar malalt, a l’estranger o en qualsevol situació que et sigui impossible realitzar algunes gestions.

Poder general notaria: A favor de qui s’atorga?

Es pot apoderar a qualsevol persona, ja sigui, familiar, amic… És molt important no apoderar a gent amb la qual no hi hagi una absoluta confiança, que sàpigues que pot realitzar un encàrrec de forma correcta. En aquest sentit, els poders generals si no s’utilitzen com cal poden arruïnar-te. A les notaries aquesta mena de poders generals es coneixen com a “poders de ruïna”, ja que es deixa el propi patrimoni en mans d’una altra persona. En cas de no utilitzar-se adequadament, poden ser molt perillosos. Per això, en la pràctica s’atorguen a favor de persones molt properes i de confiança com els fills, entre cònjuges i parelles, i a vegades, entre germans.

 

Poder general notaria

La xifra d’apoderats que hi pot haver

Es pot fer un poder a favor d’una o diverses persones, en cas d’haver-hi diferents apoderats. Ells podran signar de forma individual (solidari) o en conjunt (mancomunat). Cada cas és diferent. Posant un exemple, pot signar-se un poder a favor de tres fills, que només es podrà utilitzar si signen dos alhora o fins i tot els tres o bé, que cada fill tingui la possibilitat de firmar individualment.

Poder general notaria: Les facultats que comprèn

La persona que posseeix el poder general notarial pot actuar com a representant davant la realització de qualsevol acte amb transcendència patrimonial, com treure diners del banc, fer transferències, comprar i vendre pisos, realitzar gestions a Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Correus, entre altres gestions.

Es pot anul·lar aquest poder general notarial?

Sí, cal acudir al notari perquè es revoqui formalment. D’aquesta manera:

 • Es notifica a l’apoderat que no pot utilitzar-lo més.
 • Es pren nota en el Protocol Notarial, impedint que s’entreguin noves còpies del poder.
 • Es demana a l’apoderat la devolució de l’escriptura perquè no pugui seguir fent-ne ús.

La nul·litat d’aquest poder general

Aquest poder dura indefinidament mentre no s’anul·li. A les notaries sovint utilitzem poders generals signats fa 20 anys… Això sí, en el moment que una persona mor, aquest poder queda automàticament anul·lat. El mateix passa en el cas de divorci d’un matrimoni o l’extinció d’una parella de fet, el poder que s’havien donat recíprocament queda nul.

La diferència entre aquest poder i el poder especial

En aquest darrer, només s’apodera de forma estricta per a un acte en concret, com per exemple la venda d’un pis o la signatura d’una acceptació d’herència en un lloc llunyà. No es podrà realitzar res més del que s’indiqui en la signatura del poder.

Poder general notaria: Vigència per incapacitat

En principi, tot poder perd la seva legalitat, quan mor el que el dóna o per la seva pèrdua de capacitat. Tanmateix, els poders generals solen incloure clàusules que permet que continuï vigent per causes com la pèrdua de facultats provocada per alguna malaltia com l’Ictus, Alzheimer, demència senil… L’apoderat encara podrà fer ús del poder general notarial. I és precisament en aquests moments tan difícils, quan el poder és d’extraordinària utilitat. Si fos d’una altra manera, s’hauria d’iniciar immediatament un procediment d’incapacitació davant del Jutjat a l’espera del nomenament d’un tutor, que sol ser llarga.

Si necessites més informació sobre el poder general notarial, no dubtis en posar-te en contacte amb Notaria Igualada. T’assessorarem a través d’un tracte personalitzat i proper.

 

Necessites ajuda?