Com aconseguir còpia del testament

Quan mor una persona pròxima (avi, àvia, mare, pare, etc) i volem obtenir una còpia del seu testament els passos a seguir són:

 1. Obtenir el certificat de defunció: sol donar-se per la funerària o per l’asseguradora en el seu cas.
 2. Sol·licitar les Últimes Voluntats: serveix per a saber si aquesta persona va signar o no un testament, i en cas d’haver signat davant quin notari i quan. Es pot sol·licitar des de la notària d’Igualada Rambla per a així no haver de realitzar cap desplaçament. Per a sol·licitar-ho necessitarem unicamente el certificat de defunció i que hagin passat 15 dies des de la defunció.
 3. Sol·licitar en la notària Igualada Rambla la còpia del testament: sempre serà la còpia de l’últim testament signat, ja que a Catalunya el testament que val és l’últim.

El notari examinarà el contingut del testament i si considera que tenim interès legítim ens lliurarà una còpia d’aquest. Si considera que no tenim drets no ens facilitarà la còpia (per exemple en l’herència d’un oncle si no apareixem en el testament no tenim dret a còpia del testament).

A partir d’aquest moment podrem començar a preparar l’herència, sempre amb un correcte assessorament des de la notària Igualada Rambla, per a evitar sorpreses desagradables en materi d’impostos.

Quins són els passos a seguir per tramitar una herència?

Des de Notaría Igualada Rambla t’ho expliquem amb detall

Quan ha mort una persona pròxima (un avi, una àvia, un pare, una mare, marit o dona, parella…), una vegada passen les primeres setmanes de dolor, comencen a sorgir els dubtes sobre què es necessita fer per a “arreglar els papers”, és a dir, per a posar els béns d’aquesta persona a nom dels hereus, sigui diners de comptes, un pis, unes accions de Borsa o qualsevol altre bé.

Els passos a seguir per tramitar una herència serien:

 1. Obtenir el certificat de defunció: sol donar-se per la funerària o per l’asseguradora.
 2. Sol·licitar les Últimes Voluntats: és un certificat que serveix per a saber si aquesta persona va signar o no un testament. Es pot sol·licitar des de nostra notaria, sense haver de realitzar cap desplaçament. Per a fer-ho necessitarem únicament el certificat de defunció.

Una vegada tinguem les últimes voluntats poden donar-se dos escenaris diferents:

 1. Si el mort va signar testament (un o diversos): es sol·licitarà la còpia de l’últim testament signat, ja que a Catalunya el testament que val sempre és l’últim. En aquest cas, també podem facilitar-te aquesta còpia des de la nostra notaria.
 2. El mort no va signar testament: caldrà signar la declaració d’hereus intestats. El Codi Civil ordena els qui són els hereus legals en cada cas. Aquest document es pot tramitar, en gairebé tots els casos, també des de la nostra notaria.

Passos a seguir per a tramitar una herència: la firma de l’ escriptura

Una vegada ens hagis proporcionat la còpia del testament arriba el moment de signar l’escriptura d’herència. Per a això hauràs d’enviar-nos els següents documents:

 1. Escriptures dels pisos, finques rústiques, cases…, de les quals sigui propietari el mort.
 2. Certificat dels saldos bancaris del dia de la defunció: es sol·licita al banc i inclou saldos de comptes corrents, fons d’inversió, accions cotitzades en borsa, etc.
 3. Vehicles: targeta d’inspecció i el permís de circulació de tot vehicle que disposi de matrícula en la DGT.
 4. Factura de les despeses d’enterrament i funeral: per a així reduir el cost fiscal i pagar una mica menys d’impostos.
 5. Certificat d’empadronament: per a poder sol·licitar la bonificació en l’anomenada plusvàlua municipal (Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) i, en cas de ser necessari, també en l’Impost de Successions.
 6. Certificat de deute pendent de préstecs hipotecaris o préstecs personals del mort: es reduirà també el valor de l’herència i sortirà a pagar menys en l’Impost de Successions.
 7. Certificat de discapacitat d’algun hereu: serveix per a poder demanar una reducció molt important en l’Impost de Successions.
 8. Explotació agrària Prioritària: igualment es podrà demanar reducció en l’Impost de Successions.

Què has de fer quan tinguis tot el sol·licitat a priori?

Ja estem arribant als últims passos a seguir per a tramitar una herència. Una vegada presentats tots aquests documents en les nostres oficines, es concretarà un dia per a la signatura de l’escriptura d’herència, amb totes les persones interessades en aquesta escriptura. Prèviament se’ls calcularà el cost d’impostos (Successions, Plusvàlua municipal) i despeses (notaria, Registre Propietat) per a evitar sorpreses.

Una vegada signada l’escriptura d’herència davant el notari Carlos Jiménez o Carlos Calatayud, també podem encarregar-nos de realitzar el tràmit de liquidar els dos impostos (Successions, Plusvàlua municipal), així com portar l’escriptura a inscriure al Registre de la Propietat corresponent.

Vols fer-nos alguna pregunta relacionada amb una herència?