Quins drets tinc a una herència si mort la meva parella i no estem casats?

Quins drets tinc a una herència si mort la meva parella i no estem casats?

Compartir

Data: 07 Gener, 2019

Autor: Notaria Igualada Rambla

Qüestions relacionades amb l’herència de parelles que no estan casades

La setmana passada vaig haver d’anar a l’Hospital d’Igualada a firmar el testament d’en Robert, que es trobava greument malalt i em va fer aquesta pregunta. Porta vivint en parella amb la Meritxell (en convivència estable en parella, conforme de l’expressió del Codi Civil català) més de 15 anys, i em mostrava la seva preocupació, ja que ell té dos fills, un d’una relació anterior i un altre fruit de la seva unió amb la Meritxell; no tenia clar quins drets tenen cada fill i la seva pròpia parella, en cas de mort d’un dels dos.
D’altra banda, també volia saber com s’acredita que són parella de fet a tots els efectes.

 

Els nostres serveis notarials

Com es constitueix una parella de fet?

Segons el Codi Civil de Catalunya, dues persones que conviuen de forma anàloga a la matrimonial es consideren parella estable si:

  • Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
  • Si durant la convivència, tenen algun fill en comú.
  • Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Es pot acreditar ser parella de fet després de la mort d’un dels dos membres, a efectes fiscals?

Sí, mitjançant una acta notarial de notorietat en la qual compareix el membre supervivent, i acredita amb certificat empadronament, testimonis, rebuts de llum, etc. que era l’habitatge que compartien.

Qui hereta en una parella de fet si hi ha testament fet pel causant?

Heretaran la propietat dels béns; la persona o persones que designi el causant en el seu testament, independentment de si són fills, parella o, fins i tot, una persona estranya.

Qui hereta en una parella de fet si no hi ha testament fet pel causant?

  • Si hi ha fills del difunt (encara que no siguin de la parella) heretaran els fills i, la seva parella, obtindrà l’usdefruit mentre visqui (independentment que en un futur pugui conviure o casar-se amb una altra persona).
  • Si no hi ha fills, heretarà la parella (sempre que es pugui acreditar aquesta unió).

Té dret a una pensió de viduïtat la parella de fet?

Sí, sempre que compleixi els següents requisits:

  • Que els seus ingressos durant l’any natural anterior no hagin arribat al 50 per cent de la suma dels propis i dels del causant haguts en el mateix període, o bé els seus ingressos resultin inferiors unes 1,5 vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en el moment del fet causant.
  • Convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la mort del causant i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys.
  • Constituïts en parella de fet i inscrits al registre especial (creat a Catalunya a l’abril d’aquest any).

Si la seva parella no és l’hereva, ha d’abandonar l’habitatge quan mori el causant?

En el conegut com a “any de plor” o any de viduïtat, durant l’any següent a la mort, el supervivent té dret a continuar usant l’habitatge conjugal i a ser alimentat a càrrec del patrimoni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut els cònjuges. Es perden aquests drets si, durant l’any següent a la mort, la parella torna a casar-se o passa a viure maritalment amb una altra persona.

Qui té dret als objectes personals del difunt?

En el cas de parelles de fet legalment acreditades li correspon la propietat de la roba, del mobiliari i dels estris que formen el parament de l’habitatge conjugal, llevat que els hagi llegat en testament a una altra persona. Aquests béns no es computen en el seu haver hereditari. No s’aplica als objectes artístics o històrics, ni objectes d’extraordinari valor.

Què significa la quarta vidual?

És un dret del supervivent quan amb els béns propis, o els rebuts a l’herència, no tingui recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats tenint dret a obtenir en la successió del convivent premort la quantitat que sigui necessària per atendre-les fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari líquid. Es té en compte el nivell de vida del que gaudia durant la convivència, la seva edat, l’estat de salut, els salaris o rendes que s’estiguin percebent, etc.

Carlos Jiménez Fueyo

 

Contactar amb la nostra notaria