Quan és convenient fer testament?

Quan és convenient fer testament?

Compartir

Data: 07 Gener, 2019

Autor: Notaria Igualada Rambla

És necessari fer testament: des de Notaria Igualada Rambla t’expliquem tot el necessari

La pregunta sobre si és necessari fer testament, me la feia el meu amic Isidre no fa gaire, ja que ell no s’ho havia plantejat mai, tot i tenir un pis en propietat des de fa anys, així com un terç de la casa dels seus pares per herència.
Ell, com moltes altres persones pensava que no calia fer testament, i que únicament ho feien persones amb molt patrimoni o amb una situació personal complicada.
La realitat és molt diferent; és molt aconsellable, per no dir imprescindible, fer testament. Quan una persona té un bé o la possibilitat de tenir en un futur béns per herència, és quelcom essencial.
A més, la importància de tenir fet testament és independent de la situació familiar del mort (matrimoni amb fills, família monoparental, divorciat/a sense fills, vídues, etc.), ja que ens podem trobar amb situacions complicades pel simple fet de no haver “perdut” unes hores en anar a signar un testament i així, poder decidir sobre el destí dels nostres béns.

 

Els nostres serveis notarials

Quines classes de testament hi ha?

  • L’atorgat davant de notari (aproximadament el 99,99 % dels que s’atorguen a Catalunya).
  • L’hològraf que fa un mateix de la seva pròpia mà. Els inconvenients que presenta el testament hològraf són nombrosos i expliquen el perquè del seu ús residual. És molt fàcil que es cometin errors a l’hora d’escriure’l, ja que ha d’anar escrit de pròpia mà pel testador, amb la data d’escriptura; si apareixen ratllades serà nul llevat que les salvi l’atorgant; quan mori aquesta persona cal presentar-lo igualment davant notari mitjançant un procediment complicat per tal que en doni fe que tot és correcte. En conclusió, no hi ha pràcticament cap avantatge i si molts inconvenients.
  • Han anat desapareixent mentre s’han produït modificacions del Codi Civil, el testament atorgat únicament davant testimonis, o l’atorgat davant rector.

Cal advertir els familiars o amics que s’ha fet testament?

Es pot mantenir en secret haver fet testament i que només s’assabentin els nostres familiars o hereus en cas de mort, fet comprensible en determinades situacions familiars complicades. Un cop signat, es comunica al Registre d’Últimes Voluntats que s’ha atorgat el testament a la notaria amb la data i l’hora (per si es produís la situació difícil però possible de signar dos testaments el mateix dia).
Quan una persona mor, amb el certificat de defunció es demana informació a aquest registre, que és el que proporciona la llista de testaments atorgats, del més modern al més antic. No obstant això, el més habitual és que els familiars propers sàpiguen de l’existència del testament.

Què necessitem per fer el testament?

Cal anar al notari amb el nostre DNI i tenir ben clar com volem repartir els nostres béns. Un cop explicada la nostra voluntat, el notari redactarà el testament d’acord amb la legislació catalana vigent i l’autoritzarà.

Qui es queda la còpia del testament?

El notari proporcionarà una còpia simple del testament i una còpia autoritzada que lliurarà en cas de mort del testador.

Què succeeix en cas de trasllat o jubilació del notari de destinació?

El Reglament Notarial preveu la custòdia del protocol pel successor de la seva plaça, quan un notari traslladi el seu despatx a una altra població o es jubili.

Pot demanar una còpia del meu testament un amic o un germà?

Si la persona que ha fet el testament no és morta, només ella pot demanar una còpia del seu propi testament. Una vegada s’hagi produït la defunció, només les persones amb interès legítim poden aconseguir-la (cònjuge, fills, hereus, etc.).

Avantatges fiscals

Es pot planificar millor l’herència i així quan es produeixi la mort, reduir els impostos a pagar el màxim possible.

És car fer testament?

El cost d’un testament en general pot estar entre els 40 € i els 60 €, o potser una mica més, segons la complexitat que presenti. El que si surt car és no fer testament, ja que sol ser una font de conflictes judicials més grans, que només es poden evitar, si expressem la nostra voluntat d’on volem que vagin els nostres béns quan ens morim.
Per tant, sigui quina sigui la nostra situació personal, estat civil, edat, si tenim fills o no, si tenim patrimoni o no, el més recomanable és fer testament com més aviat millor. Esperem haver respost a la pregunta que em va fer l’Isidre sobre si és necessari fer testament.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

 

Contactar amb la nostra notaria