Quines són les preguntes del nou test de la seva hipoteca?

Quines són les preguntes del nou test de la seva hipoteca?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

A hores d’ara ja hem sentit tots parlar del test que es fa davant de notari prèviament a la signatura de l’escriptura del préstec hipotecari. Aquestes preguntes del test, que es repeteixen sempre, exigeixen tenir, per part del client, coneixement de les condicions ofertes pel banc a la FEIN (Fitxa Europea d’Informació Normalitzada). La finalitat no és altra que evitar situacions indesitjades, en què el client no rebia la suficient informació prèviament a la signatura de l’escriptura. El test és senzill i els notaris aclarirem els dubtes que sorgeixin sobre alguna de les seves preguntes. Són les següents:

1.-Lliurament de la documentació precontractual

1.1.- ¿Confirma haver rebut en el dia expressat en la seva manifestació la següent documentació?

a) FEIN (SÍ/NO) b) FiAE (SÍ/NO) c) Còpia del projecte del contracte (SÍ/NO)

d) Document que conté informació de les despeses (SÍ/NO)

e) Document amb condicions de les garanties de l’assegurança que s’exigeix ​​(SÍ/NO)

f) Document que conté l’advertiment al prestatari de l’obligació de rebre l’assessorament notarial (només per al cas de préstec amb interès variable) (SÍ/NO)

g) Document sobre les quotes en diferents escenaris d’evolució del tipus d’interès (SÍ/NO)

1.2.- L’entitat li ha explicat els documents indicats i respost a les seves preguntes? (SÍ/NO)

2.- Elecció de notari

2.1.- L’ha informat l’entitat financera que era vostè qui tenia dret a triar notari? (SÍ/NO)

2.2.- ¿Confirma vostè que sóc el notari triat? (SÍ/NO)

3.- Característiques i amortització del préstec

3.1- Coneix el capital i la durada del préstec, i l’import i la periodicitat de les seves quotes? (SÍ/NO)

3.2.- Coneix que cadascuna de les quotes comprèn una part de capital del préstec i una altra part d’interessos? (SÍ/NO)

4.-Tipus d’interès

4.1.- El tipus d’interès que li han ofert és fix durant tota la vida del préstec o està prevista la seva variació en algun moment. (FIX/VARIABLE)

4.2.- Hi ha en la seva oferta bonificacions per al tipus d’interès en cas que contracti determinats productes amb el prestador o entitats per ell assenyalades? (SÍ/NO)

4.3.- En cas de préstec a interès fix, sap vostè que no es beneficiarà d’una baixada futura dels tipus de referència del mercat? (SÍ/NO)

4.3.- En cas de préstec a interès variable:

a) És vostè coneixedor que l’interès futur es calcula sumant un diferencial al tipus d’interès de referència pactat? (SÍ/NO)

b) Comprèn que els tipus d’interès de referència varien al llarg del temps i que aquesta variació podria suposar un increment de la quota? (SÍ/NO)

5.- Subrogació de creditor

5.1.- Coneix que pot canviar de prestador a través d’un procediment anomenat subrogació que comporta l’amortització total anticipada del seu préstec i té bonificacions fiscals i aranzelàries?(SÍ/NO)

6.- Amortització anticipada del préstec

6.1.- En l’oferta que li ha fet l’entitat prestadora, està prevista una comissió per amortització anticipada?

– En cas d’amortització total (SÍ/NO)

-En cas d’amortització parcial (SÍ/NO)

-En cas de canvi de prestador (subrogació de creditor)(SÍ/NO)

6.2.- Comprèn que aquesta comissió, en cas d’existir, només podrà cobrar si l’amortització anticipada produeix una pèrdua per a l’entitat prestadora que haurà justificar-lo. (SÍ/NO)

7.-Comissions

7.1.- Té el seu préstec:

– Comissió d’obertura (SÍ/NO)

– Comissió de modificació de condicions (novació) (SÍ/NO)

– Comissió de reclamació de quotes impagades (SÍ/NO)

8.- Incompliment

8.1.- Ha comprès vostè que en cas d’impagament se li cobrarà l’interès de demora legalment fixat sobre l’import que hagi deixat de pagar? (SÍ/NO)

8.2.- Ha comprès vostè que si l’impagament arriba a una determinada quantia, l’entitat financera pot declarar vençut anticipadament el préstec i reclamar a cada un dels prestataris la totalitat del que es deu? (SÍ/NO)

9.- Execució hipotecària

9.1.- ¿Comprèn que l’impagament del préstec pot comportar la pèrdua del bé hipotecat i la seva venda en pública subhasta?(SÍ/NO)

9.2.- Respon d’aquest deute amb tots els seus béns, presents o futurs o només amb el bé hipotecat? (Amb tots els béns / Només amb el be hipotecat)

9.3.- ¿Comprèn que, si respon amb tots els seus béns i el valor obtingut en la

subhasta de la finca hipotecada és inferior al que deu, seguirà havent-hi la

diferència al prestador? (SÍ/NO)

La qüestió de la responsabilitat patrimonial la tractem en  l’últim número de l’Anoia Diari, altres preguntes del test les anirem explicant el meu company, Carlos Jimenez Fueyo, i jo mateix, en successius articles. No dubteu a acostar-vos a la Notaria d’Igualada per a qualsevol dubte que pugui sorgir.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org