Quines diferències hi ha entre parella de fet i matrimoni?

Quines diferències hi ha entre parella de fet i matrimoni?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Aquesta pregunta me la feia la Mireia, ja que dubtava si constituir-se en parella de fet i no tenia clars diversos punts de la seva regulació. A Catalunya s’ha avançat fins a una equiparació gairebé idèntica entre matrimoni i parella de fet, encara que existeixen algunes diferències, que li vaig explicar:

1) Quan es considera que hi ha parella de fet a Catalunya?

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels següents casos:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Un error molt estès és considerar que, si no s’ha signat cap document sobre la parella de fet, no ens afecta la seva regulació legal, la qual cosa provoca grans sorpreses, sobretot en matèria d’herències. És freqüent el cas d’una persona que no ha fet testament, conviu en parella, i pensa que quan mori els seus béns no passaran a aquesta parella sinó a altres persones.

2) Impostos: Pel que fa a l’IRPF (l’impost sobre la renda de persones físiques), no existeix la possibilitat de declaració conjunta per a les parelles de fet, a diferència del matrimoni. En la resta d’impostos (transmissions patrimonials, successions i donacions) sí que estan totalment equiparats.

3) Pensió de viduïtat: Els requisits que exigeix la Llei de Seguretat Social són: a) inscripció de la parella de fet en el Registre de Parelles Estables de Catalunya o l’escriptura pública davant notari, en el qual consti la constitució d’aquesta parella, en tots dos casos, amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la defunció del causant. b) Convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant, amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys. c) Uns percentatges determinats d’ingressos del supervivent respecte de la parella morta. Si no es compleixen els requisits, no es té accés a la possible pensió de viduïtat.

4) Situacions laborals: Si el conveni col·lectiu de l’empresa no recull expressament l’equiparació entre matrimoni i constitució parella de fet (la majoria no ho fan encara) no es té permís retribuït de vacances (habitualment quinze dies quan es casa un treballador), hospitalització, etc.,

5) Arrendaments: La llei d’arrendaments urbans exigeix que, en cas de mort de l’arrendatari, podrà subrogar-se en el contracte. La parella de fet del mort, si ha conviscut mínim els dos últims anys anteriors a la defunció o haguessin tingut fills en comú.

6) Herència: En cas de morir sense testament, el supervivent té els mateixos drets que en un matrimoni, és a dir, l’usdefruit universal i vitalici de tots els béns i en cas de no tenir fills el mort, serà hereu directe la seva parella.

7) Permís de residència per a estrangers: En constituir una parella estable, sempre que un dels membres sigui ciutadà de la UE, es facilita molt l’obtenció de drets de residència a favor de l’altre membre.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org