Com puc donar al meu fill un pis?

Com puc donar al meu fill un pis?

Compartir

Data: 08 Març, 2017

Autor: Notaria Igualada Rambla

Donacions a Catalunya de pares a fills: què cal tenir en compte?

Aquesta setmana va venir a la notaria la senyora Assumpta, ja que vol donar un pis que té a un dels seus 3 fills. Volia fer-me algunes preguntes sobre les donacions a Catalunya de pares a fills, que vam intentar resoldre entre l´Enriqueta, una de les oficials de la notaria, i jo.

Aclariments i preguntes més freqüents respecte a les donacions a Catalunya de pares a fills

  • Necessàriament la donació ha de fer-se en escriptura pública davant de Notari. En cas de fer-se en document privat no tindrà valor.
  • Possibilitat de reservar-se l’usdefruit: en el cas de les persones grans i, per descomptat, en cas de ser l’habitatge habitual de la donant, és convenient reservar-se l’usdefruit vitalici i així assegurar-se la disponibilitat i gaudi exclusiu mentre visqui. Aquest usdefruit acaba automàticament en el moment de la mort, acreixent al seu fill com a propietari.
  • I si l’habitatge donat està hipotecat?, haurà de deixar clar en l’escriptura de la donació aquest fet i si el seu fill assumeix o no tal hipoteca, ja que té repercussions fiscals.
  • Pot afectar a l’herència futura?: a l’escriptura de donació s’haurà de determinar, entre altres qüestions, si la donació es realitza a càrrec o no de la legítima futura, i si és col·lacionable o no (és a dir, si el valor del pis donat computarà en un futur quan mori la senyora Assumpta en el valor del cabal hereditari).

 

Els nostres serveis notarials

Quins impostos es paguen en una donació a Catalunya?

  • Impost de Successions i Donacions: en cas de ser descendent menor de 36 anys, sent el primer habitatge habitual i tenir uns ingressos anuals menors de 36.000€, disposa d’una reducció dels primers 60.000€ del valor total. Existeixen també incentius fiscals, en cas d’una donació en metàl·lic, si té la mateixa finalitat d’adquisició d’habitatge habitual.
  • Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana: la seva quantia dependrà dels anys que hagi tingut l’habitatge en propietat el donant (a major antiguitat, major impost) i, d’altra banda, el valor cadastral del sòl no afecta la taxació que s’assigni a l’escriptura.
  • Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF): en cas d’existir un guany patrimonial per la diferència entre el valor de l’adquisició, en el moment en què ho va fer Assumpta, i el valor que s’ha consignat en l’escriptura de donació. Existeixen diversos beneficis fiscals en el cas de donants majors de 65 anys.
  • Es pot revocar una donació? En principi la donació és irrevocable, excepte que es compleixin determinades circumstàncies molt concretes i difícilment aplicables, com la supervivència dels fills dels donants, que es creien morts, o la ingratitud dels donataris (s’entén com ingratitud els actes penalment condemnables que el donatari fa contra la persona o els béns del donant).

 

Contactar amb la nostra notaria