Documents necessaris per a vendre una casa: què diu la legislació vigent?

Documents necessaris per a vendre una casa: què diu la legislació vigent?

Compartir

Data: 11 Gener, 2017

Autor: Notaria Igualada Rambla

Quins documents cal presentar si vols vendre el teu habitatge?

Quan prenem la decisió de vendre el nostre habitatge, necessitem portar a la notaria els documents necessaris per a vendre una casa, que tot seguit resumim:

L’ESCRIPTURA DE L’HABITATGE

Pot ser el de la compra prèvia o qualsevol altre títol de propietat, herència, etc.

LA CÈDULA D’HABITABILITAT

És necessari que aquesta sigui vigent i estigui expedida per la Direcció General de l’Habitatge; normalment té una vigència de 15 anys. Ens permet acreditar que l’habitatge reuneix els requisits mínims d’habitabilitat. En el cas què aquesta cèdula hagués caducat, caldrà tornar a obtenir-la, a través d’un tècnic competent, o sigui, arquitecte o arquitecte tècnic.

EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Aquest certificat el sol·licita el mateix tècnic al qual s’ha fet referència al punt 2, a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

El CERTIFICAT D’ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT EN LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Si és un habitatge que forma part d’una comunitat de propietaris, aquest certificat l’ha de lliurar l’administrador de la finca o el secretari de la comunitat, amb el vistiplau del president; aquest certificat ens acredita que l’habitatge en venda està al corrent de pagament de les despeses de la comunitat.

 

Els nostres serveis notarials

El REBUT DE PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI), I EL DE LES TAXES MUNICIPALS D’ESCOMBRARIES

Si aquests rebuts estan domiciliats, caldrà portar el justificant bancari on es demostri que aquests impostos estan al corrent de pagament.
La notaria, a més a més de la documentació assenyalada, demana al Registre de la Propietat la informació de la situació de càrregues de l’habitatge, el certificat telemàtic del cadastre, i l’acreditació de pagament de l’Organisme de Gestió Tributària –Diputació, quedant tots els documents incorporats a l’escriptura de compravenda.

LA NOTA DE CÀRREGUES DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT

És un document que ens acredita si la finca es troba gravada amb alguna hipoteca, anotació d’embargament, servitud, etc.

EL CERTIFICAT DEL CADASTRE

El certificat del cadastre ens indica la titularitat de la finca, la seva superfície, el seu coeficient de propietat i el valor cadastral.

EL DOCUMENT DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

És necessari el document de l’Organisme de Gestió Tributària –Diputació; ens indica si la finca està al corrent de pagament de l’IBI o si té deutes pendents.

 

Contactar amb la nostra notaria