Com puc saber si té deutes el pis que vull comprar?

Com puc saber si té deutes el pis que vull comprar?

Compartir

Data: 01 Agost, 2019

Autor: Notaria Igualada Rambla

Com saber si un pis té deutes: tràmits necessaris abans de la firma

Aquesta pregunta me la feia aquesta setmana la Dolors, ja que vol comprar un pis que li ven un particular, i creu que pot tenir algun problema econòmic; té por que hi hagi algun embargament, hipoteca o deute de la comunitat de propietaris que ella no sàpiga.
Li vaig explicar que una de les funcions més importants de la notaria, quan es compra un pis, és precisament comprovar que les vendes es realitzen amb el 100% de la informació, evitant qualsevol problema o malentès d’aquest estil.

 

Els nostres serveis notarials

Com saber si un pis té deutes: titularitat de l’immoble

La notaria s’assegurarà de la propietat de l’habitatge del venedor, mitjançant l’escriptura de propietat, que pot ser la compra prèvia o qualsevol altre títol com, per exemple, una herència, una donació, etc.

Hipoteques, embargaments o servituds

Cal demanar una nota simple informativa al Registre de la Propietat, on apareguin les possibles hipoteques o embargaments que afecten l’habitatge. Així mateix, immediatament després de signar-se l’escriptura, s’envia una còpia electrònica al Registre, evitant una hipotètica de doble venda en una altra notaria.
En cas d’entrar un embargament al Registre que no aparegui en la nota informativa, es comunica a la Notaria que ha demanat la nota simple, perquè pugui suspendre la venda.

Deutes de comunitat propietaris: com assabentar-me’n

S’incorpora un certificat que ens acredita que l’habitatge que es ven està al corrent de pagament de les despeses de la comunitat.
Si és el cas d’un habitatge que forma part d’una comunitat de propietaris, aquest certificat l’ha de lliurar l’administrador de la finca o el secretari de la comunitat, amb el vistiplau del president. Des del moment de la signatura de l’escriptura de compra, les despeses de la comunitat corresponen al propietari.

Impost de béns immobles

La Notaria demana per Internet a l’Organisme de Gestió Tributària l’estat del pagament de l’IBI, i en queda constància a la mateixa escriptura. Si aquests rebuts estan domiciliats, caldrà portar el justificant bancari on digui que aquests impostos estan al corrent de pagament.

La cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat vigent expedida per la Direcció General de l’Habitatge, normalment té una vigència de 15 anys. Ens permet acreditar que l’habitatge reuneix els requisits mínims d’habitabilitat. En el cas que aquesta cèdula hagués caducat, caldrà tornar a obtenir-la, a través d’un tècnic competent, és a dir, per un arquitecte o arquitecte tècnic.

El certificat d’eficiència energètica

El sol·licitarà el mateix tècnic citat en el punt 5, a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

Certificat cadastral descriptiu i gràfic

Permet comprovar que l’immoble està al cadastre a nom del venedor i que la superfície del terreny és correcta, quelcom d’especial importància en cas de venda de solars o finques rústiques.

Carlos Jimenez Fueyo
Notari d’Igualada

 

Contactar amb la nostra notaria