Hipoteca a interès fix o variable?

Hipoteca a interès fix o variable?

Compartir

Data: 05 Octubre, 2021

Autor: Notaria Igualada Rambla

És una pregunta que solen fer molts clients, i que lògicament depèn de les circumstàncies de cadascun.

En els anys del boom immobiliari el 99% dels préstecs hipotecaris eren a interès variable i quan signàvem en la notària un préstec a interès fix pensàvem que era un unicorn.

1) Quina és la diferència entre un interès fix i un variable?

• L’interès fix, es manté constant durant tota la hipoteca, des del primer any a l’últim passi el que passi en l’economia mundial.

• L’interès variable està vinculat a un índex de referència (avui l’euríbor). Per tant, si aquest índex puja, l’interès augmenta, mentre que si baixa, l’interès disminueix.

2) Avantatge d’interès fix: és una quota segura ja que sabré sempre què he de pagar, ja que sol ser un tipus d’interès per exemple del 2,5% amb bonificacions per domiciliar nòmina o tenir una assegurança de vida. Per això sé que pagaré 530 euros cada mes des del primer a l’últim i en cas de complir aquests requisits addicionals tindré una quota de 470 euros.
En els anys del boom un dels problemes més greus va ser la pujada de l’Euribor, incrementant molt les quotes a pagar, ofegant a moltes famílies.

3) Problema interès fix: en el curt termini es paga una quota major que en variable, ja que òbviament és més alt l’interès.

4) Avantatge interès variable: Si l’Euribor no puja la quota és més barata, amb la qual cosa hi ha un estalvi especialment en els primers anys del préstec que és quan es paguen més interessos.

5) Problema interès variable: molt més arriscat ja que 30 anys són molts anys i és probable que abans o després pugi l’Euribor, i la nostra quota pot pujar de 450 euros a 600, per exemple.

6) Quina hipoteca és millor? Si els ingressos són molt elevats en proporció al préstec pot interessar variable per a amortitzar entre 10-15 anys.

Si el que un vol és tranquil·litat sabent que no l’afectarà la pujada de l’Euribor és millor un interès fix.

Particularment penso que en cas d’hipotecar l’habitatge familiar i amb uns ingressos normals val la pena l’interès fix ja que la diferència en quota és petita, al contrari del boom immobiliari en què era exagerada aquesta diferència.