Fiscalitat en l’herència de l’empresa familiar

Fiscalitat en l’herència de l’empresa familiar

Compartir

Data: 05 Octubre, 2021

Autor: Notaria Igualada Rambla

La setmana passada va venir a la notaria en Joan, preocupat per l’Impost de Successions que haurà de pagar quan mori el seu pare, ja que té una empresa familiar de fa vàries generacions i es va quedar espantat pensant en la important quantitat d’impostos a pagar. Li vaig explicar que hi ha una reducció específica per a la transmissió mortis causa, complint una sèrie de requisits:

1) La reducció pot arribar al 95% del valor de les participacions: és a dir que si l’empresa es valora en 3 milions d’euros, a l’efecte de l’Impost de Successions tindria un valor de 150.000.

2) No pot tenir com a activitat principal la gestió de patrimoni immobiliari (és a dir, no estan bonificades en l’Impost de Successions les denominades «societats patrimonials» i sí que estan incloses «les societats hòlding», sempre que compleixin una sèrie de requisits).

3) Que la participació del mort sigui almenys el 5% individualment o el 20% computat conjuntament amb el cònjuge, descendents o ascendents.

4) Que el causant hagi exercit funcions de direcció en l’empresa i hagi percebut per aquesta tasca almenys el 50% de la totalitat dels rendiments d’activitats econòmiques. En cas d’estar jubilat el mort, podria complir-se aquest requisit si la seva participació en la societat és almenys, del 20% computat amb parents fins a tercer grau i que, dins d’aquest perímetre, un d’ells sigui retribuït per funcions de direcció en l’entitat. És a dir, que el fill hereu sigui el que exerceixi funcions de direcció efectiva en l’empresa.

No n’hi ha prou amb el nomenament de conseller i la seva signatura en les decisions indelegables del Consell d’Administració, sinó l’exercici real de funcions de direcció en el dia a dia.

5) Manteniment de les participacions o accions durant 5 anys des de la defunció, tret que al seu torn l’adquirent mori en aquest termini. Si s’incompleix caldrà liquidar el que s’hagi deixat d’ingressar en el seu moment.

6) S’aplica sobretot el valor de l’empresa? No, aquesta reducció s’aplica només sobre un determinat percentatge, atesa l’activitat empresarial desenvolupada i el valor dels béns afectes i no afectes a aquesta activitat. Es fan uns càlculs en raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats en l’import dels deutes derivats d’aquesta, i el valor del patrimoni net de cada entitat. La idea injusta subjacent és que sota la transmissió dels béns que formen part de l’empresa familiar no s’incloguin una sèrie de béns que no estiguin afectes, eludint-se així el pagament de l’impost que correspondria a aquesta adquisició de béns.