Quins documents necessito si vull vendre el meu habitatge?

Quan prenem la decisió de vendre el nostre habitatge necessitem portar a la notaria una documentació molt concreta, que tot seguit resumim:
1.- L’ESCRIPTURA DE L’HABITATGE, que pot ser el de la compra prèvia o qualsevol altre títol de propietat, herència, etc.

2.- La CÈDULA D’HABITABILITAT, vigent expedida per la Direcció General de l’Habitatge, normalment té una vigència de 15 anys. Ens permet acreditar que l’habitatge reuneix els requisits mínims d’habitabilitat. En el cas què aquesta cèdula hagués caducat caldrà tornar a obtenir-la, a través d’un tècnic competent, o sigui arquitecte, o arquitecte tècnic.

3.- El CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, la qual sol·licitarà el mateix tècnic a que s’ha fet referència al punt 2, a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya

4.- El CERTIFICAT D’ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT EN LA COMUNITAT DE PROPIETARIS –si és el cas d’un habitatge que forma d’una comunitat de propietaris-; aquest certificat l’ha de lliurat l’administrador de la finca o el Secretari de la comunitat, amb el vist-i-plau del President, aquest certificat ens acredita que l’habitatge que és ven està al corrent de pagament de les despeses de la comunitat.

5.- El REBUT DE PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI), I EL DE LES TAXES MUNICIPALS D’ESCOMBRARIES, si aquest rebuts estan domiciliats, caldrà portar el justificant bancari conforme aquets impostos estan al corrent de pagament.

La notaria a més a més de la documentació senyalada, demanarà al Registre de la Propietat la informació de la situació de càrregues de l’habitatge, el certificat telemàtic del cadastre, i l’acreditació de pagament de l’Organisme de Gestió Tributaria –Diputació, quedant incorporats a l’escriptura de compravenda.

– La nota de càrregues del Registre de la Propietat, que ens acredita si la finca es troba gravada amb alguna hipoteca, anotació d’embargament, servitud, etc.
– El certificat del cadastre, que ens indica la titularitat de la finca, la seva superfície, el seu coeficient de propietat i el valor cadastral .
– I el document de l’Organisme de Gestió Tributària –Diputació- ens indica si la finca està al corrent de pagament de l’IBI o pel contrari si té deutes pendents.

Posted by

Leave a commentCopyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top