Qui es quedarà la meva empresa si moro sense fer testament?

Qui es quedarà la meva empresa si moro sense fer testament?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Qui és propietari d’una empresa en algun moment es fa aquesta pregunta, però moltes vegades pensem que ja ho arreglarem en un futur i no hi pensem més.

Sobre si és millor decisió, que heretin els fills, la parella de fet o el marit/dona, lògicament és un tema privat, però és important tenir en compte que en cas de no fer testament un ja no decideix qui heretarà els seus béns, sinó que es farà segons digui la Llei.

El Codi Civil català estableix un ordre de crides en el cas de no existir testament:

1. Fills i néts: En primer lloc els fills, o en el cas de defunció d’algun d’ells, els fills del difunt (néts), per parts iguals amb l’usdefruit del cònjuge o parella de fet.

2. A falta de fills o néts, heretaran el marit, la dona o parella estable de fet. És important que, a aquests efectes, a Catalunya es considera parella estable de fet, sigui homosexual o heterosexual a la parella que convisqui, i a més a més, si compleix alguns dels següents requisits: a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència tenen un fill comú, i

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

És a dir, fins i tot si una persona no vulgui contraure matrimoni, pels motius que sigui, la mateixa llei, considera amb idèntics drets a heretar tant la parella de fet com el cònjuge.

3. Si una persona mor sense fills o néts, i sense cònjuge o parella de fet, heretaran els pares o ascendents a parts iguals.

4. En cas de no tenir fills, néts, cònjuge, parella de fet o pares, heretaran segons una sèrie de regles aplicables els germans, fills de germans i, si no pot ser, cosins germans (o col·laterals fins als 4t grau)….

5. Generalitat de Catalunya. En el cas que el difunt no tingui ni fills, ni pares, ni cònjuge o parella de fet, ni cosins germans, heretarà la Generalitat de Catalunya abans que el fill d’un cosí germà en el cas de no haver-hi testament.

Pagaré més o menys impostos si faig testament?

Es paga exactament el mateix, es faci testament o no, però fent el testament es pot planificar millor l’herència futura i amb un correcte assessorament reduir el pagament futur d’impostos.

Hi ha més opcions a més del testament per organitzar la successió en l’empresa?

A) Lògicament la primera opció és via el TESTAMENT realitzar un repartiment el més equitatiu i racional possible.

B) Una altra eina que és aconsellable més en mitjanes i grans empreses és el PROTOCOL FAMILIAR, es tracta d’un conjunt de pactes subscrits pels socis entre si o amb tercers amb els quals guarden vincles familiars (fills, cònjuges, etc.) respecte d’una empresa en la qual tinguin un interès comú.

Amb aquests pactes que formen el protocol familiar el que s’intenta aconseguir és anticipar-se als problemes que es poden plantejar en la successió d’empresa. Així, per exemple, pot regular la remuneració dels administradors, la política de dividends, els drets de sortida individual, quins familiars poden incorporar-se a l’empresa (posant condicions a la incorporació com haver treballat anteriorment en altres empreses o de tipus acadèmic, o bé limitant a un nombre de familiars treballadors per branca familiar).

C) A Catalunya és molt important la figura del PACTE SUCCESSORI: és un document similar al testament, per ordenar la successió de l’empresari@ fundador@ i té una sèrie d’avantatges enfront del testament: a) no és revocable (excepte acord entre el testador i els hereus/legataris), per la qual cosa el fill que es dedicarà a l’empresa guanya tranquil·litat sabent que en els anys que passin entre la jubilació dels pares i la seva mort no hi haurà cap canvi ni tindrà cap desagradable sorpresa en forma de testament d’última hora. b) Pot utilitzar-se per deixar béns concrets a favor dels fills no treballadors en l’empresa i garantir la futura harmonia familiar, c) Podria signar-se fins i tot entre dos germans propietaris d’una empresa familiar ordenant la successió irrevocable (excepte acord d’ells mateixos) respecte de la seva empresa, a favor d’algun nebot concret i tenir els seus testaments individuals independents per a la resta de béns.

L’important és tenir clar que efectuant amb antelació les accions oportunes serà molt més fàcil que l’empresa familiar sobrevisqui una altra generació, ja que més del 80% d’empreses familiars no arriben a la tercera generació.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org