Fins a quin import puc pagar en metàl·lic?

Fins a quin import puc pagar en metàl·lic?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Els qui hagin realitzat en els últims anys alguna transacció econòmica, hauran apreciat que no podem pagar en metàl·lic la quantitat que lliurement considerem.

En efecte, la lluita contra el blanqueig de capitals ha anat de mica en mica imposant mesures cada vegada més restrictives a la lliure circulació de quantitats de diners en metàl·lic.

Això ha portat a les autoritats a imposar uns límits que en ocasions ens resulten ridículs i, en conseqüència, haver de demanar al nostre banc l’emissió d’un xec bancari nominatiu per al venedor, o la realització de transferència d’un compte a un altre, ja que el normal és que certes transaccions superin àmpliament aquests límits.

Tenim un doble control. D’una banda, el que imposa l’article 7 de la llei 7/2012 de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau , que disposa literalment:

1. No podran pagar-se en efectiu les operacions en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

2. A l’efecte del càlcul de les quanties assenyalades en l’apartat anterior, se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

Per tant, dos límits:

1.- Per a qui NO ÉS RESIDENT A ESPANYA: 14.999,99 euros és el màxim que pot pagar en metàl·lic independentment de la seva nacionalitat, i sempre que no sigui empresari o professional o, si ho és, que a l’adquisició no estigui afecta la seva activitat empresarial o professional.

2.- Per a qui SÍ QUE ÉS RESIDENT A ESPANYA I SI TÉ LA CONDICIÓ D’EMPRESARI O PROFESSIONAL, ALGUNA DE LES PARTS: 2.999,99 euros.

D’altra banda, la llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, Llei 10/2010 de 28 d’abril, en el seu article 34, ens diu:

Han de presentar declaració prèvia en els termes que estableix aquest capítol les persones físiques que, actuant per compte propi o de tercer, realitzin els següents moviments:

a) Sortida o entrada en territori nacional de mitjans de pagament per import igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

b) Moviments per territori nacional de mitjans de pagament per import igual o superior a 100.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera

De manera que la sortida o entrada de diners del país, per import de 10.000 euros, ens obliga abans a comunicar-ho a l’administració. Resulta curiós que es permeti al no resident pagar fins 14.999,99 euros en metàl·lic i al mateix temps obligar-lo a la declaració prèvia si supera els 10.000.

Per tant, un resident que no és empresari o professional o sent-ho, si l’adquisició no està afecta a la seva activitat empresarial o professional, podrà realitzar pagaments sense més límit que la prèvia declaració si l’import total arriba als 100.000 euros

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org