Pagaré menys quota d’hipoteca amb la nova llei?

Pagaré menys quota d’hipoteca amb la nova llei?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Aquesta pregunta me la feia la Mireia, que va venir juntament amb  la seva parella, en Ricard, a consultar a la notaria unes qüestions relacionades amb l’escriptura de préstec hipotecari per a la compra del seu nou pis a Igualada.

Vaig comentar-los quins són els punts més destacats de la nova Llei:

1) MAJOR INFORMACIÓ I PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR: molta més informació, amb caràcter previ i evitant les clàssiques presses d’última hora.  S’obliga els bancs a lliurar dos nous documents, la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN) i la Fitxa d’Advertiments Estandarditzats (FiAE), quedant eliminada l’antiga Fiper.

La FEIN inclou la informació personalitzada de la hipoteca (comissions, import, termini del préstec, etc), mentre que la FiAE contindrà informació sobre clàusules (per exemple de venciment anticipat…) o sobre el repartiment de despeses del préstec.

El banc també aportarà el quadre d’amortització del tipus d’interès del préstec, a més de l’import de cada quota i la seva periodicitat. Serà obligatòria una simulació de com afecta a la quota del préstec l’evolució en els tipus d’interès.

2). HAIG DE SIGNAR IMMEDIATAMENT DESPRÉS DE REBRE TOTA LA INFORMACIÓ?

No, el client té un termini mínim per rebre tota la documentació de 10 dies abans de l’escriptura. aquest termini està pensat perquè el client tingui la máxima informació possible abans de la signatura i pugui realitzar qualsevol pregunta o manifestar un dubte que tingui sobre el préstec.

3). QUANTES VEGADES HAURÉ D’ANAR A la NOTARIA?

Fins ara, el client només acudia a la notaria el dia de la signatura. Amb la nova llei, el client haurà d’acudir 2 vegades al notari.

La primera vegada el notari realitzarà una acta en la qual informarà de tots els punts de la seva hipoteca (condicions econòmiques, terminis, comissions, distribució de despeses, causes de venciment anticipat, etc…) i realitzarà un test per confirmar que coneix el que implica la signatura del préstec.

Aquesta acta notarial serà gratuïta, i el notari plasmarà totes les preguntes que hagi realitzat el client, el resultat del test i tota la informació que hagi subministrat als prestataris i possibles fiadors.

En la segona visita és quan se signarà l’escriptura de préstec hipotecari, acudint a aquesta signatura els prestataris, el banc i la gestoria que tramiti l’escriptura.

4) ÉS OBLIGATORI CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA PERQUÈ EL BANC CONCEDEIXI LA HIPOTECA?

La nova llei prohibeix els productes vinculats obligatoris perquè els concedeixi una hipoteca però sí permet els combinats (aquells que apliquen bonificacions en el diferencial del préstec per cada producte que es contracti amb el banc).

5) COM ES DISTRIBUEIXEN LES DESPESES?

La major part les assumeix el banc: notaria, Registre de la Propietat, gestoria, i Impost d’Actes Jurídics Documentats que recapta la Generalitat

El consumidor ha de fer-se càrrec de les despeses de taxació de l’immoble, així com pagar les còpies de l’escriptura que sol·liciti.

La taxació de l’habitatge és l’única despesa a càrrec del client, si bé algunes entitats assumeixen també aquest cost.

Les còpies de les escriptures del préstec hipotecari les paga qui les sol·liciti, encara que el client té dret a rebre’n una per email de forma gratuïta.

6) VENCIMENT ANTICIPAT EN CAS D’IMPAGAMENT: un canvi important ja que per poder declarar el venciment anticipat pel banc es necessita: a) Si és durant la primera meitat de la vida del préstec: retard en el pagament de 12 quotes amb un mínim del 3% del capital concedit. b) Si és durant la segona meitat de la vida del préstec: retard de 15 quotes amb un 7 % del capital concedit.

7) COMISSIONS D’AMORTITZACIÓ ANTICIPADA:

Si el préstec és a interès variable: màxim del 0,15 % durant els 5 primers anys, o del 0,25 durant els 3 primers anys. Una vegada passats aquests anys no es podrà cobrar cap quantitat en cas d’amortització.

Si el préstec és a interès fix:  la comissió màxima serà un 2% durant els 10 primers anys del període fix i un 1,5% durant la resta del termini, i aquesta comissió no podrà excedir de la pèrdua financera del prestador, la qual cosa es calcula amb unes fórmules de matemàtica financera de relativa complexitat.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org