Parelles de fet (part 2)

Parelles de fet (part 2)

Compartir

Data: 17 Maig, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Guarda i custòdia dels fills en la parella de fet
S’apliquen les mateixes normes que per al cas de les parelles casades, essent la norma general la custòdia compartida, llevat que la protecció de l’interès superior del menor requereixi una altra fórmula.

Ús de l’habitatge després del trencament de la unió de fet
Els convivents en parella estable poden acordar l’atribució a un d’ells de l’ús de l’habitatge familiar, amb el seu parament domèstic, per satisfer en la part que sigui pertinent els aliments dels fills comuns que convisquin amb el beneficiari de l’ús o l’eventual prestació d’aliments d’aquest.

Si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, en el cas que els convivents tinguin fills comuns, l’autoritat judicial pot atribuir l’ús de l’habitatge familiar amb subjecció a les regles pertinents.

Pensió d’aliments després de la ruptura de la unió de fet
Si la parella estable s’extingeix en vida dels convivents, qualsevol dels convivents pot reclamar a l’altre una prestació d’aliments, si la necessita per atendre adequadament la seva sustentació, en qualsevol dels casos següents:

a) Si la convivència ha reduït la capacitat del sol·licitant d’obtenir ingressos.

b) Si té la guarda de fills comuns, en circumstàncies en què la seva capacitat d’obtenir ingressos quedi disminuïda.

Compensació econòmica per raó del treball després del trencament de la unió de fet
Si un convivent ha treballat per a la llar substancialment més que l’altre o ha treballat per a l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient, tindrà dret a una compensació econòmica, sempre que en el moment del cessament de la convivència l’altre hagi obtingut un increment patrimonial superior, d’acord amb les regles que regeixen per al matrimoni.

Permís retribuït per unió en parella
En determinats convenis col·lectius o contractes de treball de forma individualitzada es reconeix el permís laboral de 15 dies per constituir-se en parella de fet.