Parelles de fet (part 1)

Parelles de fet (part 1)

Compartir

Data: 17 Maig, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Qui hereta en una parella de fet si hi ha testament fet pel causant?
Heretaran la propietat dels béns la persona o persones que designi el causant en el seu testament, independentment de si són fills, parella o, fins i tot, una persona estranya.

Qui hereta en una parella de fet si no hi ha testament fet pel causant?
Si hi ha fills del difunt (encara que no siguin de la parella) heretaran els fills, i la seva parella obtindrà l’usdefruit mentre visqui (independentment que en un futur pugui conviure o casar-se amb una altra persona). Si no hi ha fills, heretarà la parella (sempre que es pugui acreditar aquesta unió).

Si la seva parella no és l’hereva, ha d’abandonar l’habitatge quan mori el causant?
A Catalunya existeix el conegut com “any de plor” o any de viduïtat, pel qual durant l’any següent a la mort, el supervivent té dret a continuar usant l’habitatge conjugal i a ser alimentat a càrrec del patrimoni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut els cònjuges.

Qui té dret als objectes personals del difunt?
En el cas de parelles de fet legalment acreditades li correspon la propietat de la roba, del mobiliari i dels estris que formen el parament de l’habitatge conjugal, llevat que els hagi llegat en testament a una altra persona. No s’aplica als objectes artístics o històrics, ni als objectes de valor extraordinari.

Què significa la quarta vidual?
És un dret del supervivent quan, amb els béns propis, o els rebuts per herència, no tingui recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats, tenint dret a obtenir en la successió del convivent premort la quantitat que sigui necessària per atendre-les, fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari líquid. Es té en compte el nivell de vida que gaudia durant la convivència, la seva edat, l’estat de salut, els salaris o rendes que s’estiguin percebent, etc.

Pensió de viduïtat en la parella de fet o parella estable
Es requereix:

1) Inscripció al Registre de parelles estables o constituït davant de Notari (dos anys abans a la data de mort del causant, com a mínim).

2) Acreditar una convivència ininterrompuda de 5 anys (mitjançant el certificat d’empadronament).

IRPF i declaració conjunta
Segons la normativa estatal, en les parelles de fet, només un dels seus membres pot formar unitat familiar amb tots els seus fills menors o majors incapacitats judicialment. L’altre membre de la parella ha de fer la declaració de forma individual.

Règim econòmic
No hi ha règim pròpiament dit, així que les parelles de fet tenen una total llibertat i poden pactar el règim econòmic que prefereixin, ja sigui separació de béns o guanys, fins i tot poden adquirir béns amb pacte de supervivència, cas en el qual el que mori primer dels dos la seva meitat anirà directament a l’altre membre de la parella. Llevat que es pacti el contrari, cadascun dels membres de la parella disposa dels seus propis béns, de forma similar al règim de separació de béns.

Autorització de residència per a estrangers:
La constitució d’una parella de fet i la seva inscripció en el Registre de Parelles de Fet de Catalunya, sempre que un dels membres sigui ciutadà de la Unió Europea, atorga a aquest el dret que la seva parella, estranger no europeu, resideixi i treballi regularment a Catalunya.