S’acaba la tutela

S’acaba la tutela

Compartir

Data: 05 Octubre, 2021

Autor: Notaria Igualada Rambla

Aquest 3 de setembre de 2021 va entrar en vigor el Decret llei 19/2021 de la Generalitat pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de Nacions Unides, estableix que les persones amb qualsevol discapacitat han de gaudir de tots els drets humans i les llibertats fonamentals.

La supressió de la modificació judicial de la capacitat implica una nova concepció de la capacitat jurídica de la persona, ja que aquesta Convenció internacional estableix, en l’article 12, que cal reconèixer a totes les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt dels ciutadans, en tots els aspectes de la vida, i que les persones amb discapacitat han de tenir accés a les mesures de suport que puguin precisar per a exercir aquesta capacitat jurídica.

1) A partir del 3 de setembre de 2021 la tutela, curatela i pàtria potestat prorrogada o rehabilitada no podrà constituir-se en relació a les persones majors d’edat.

2) L’Assistència reemplaça a Catalunya a la tutela, curatela, potestats parentals prorrogades i rehabilitades.

3) La persona major d’edat pot sol·licitar la designació d’una o més persones que l’assisteixin, si la necessita per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat, mitjançant

a) l’atorgament d’una escriptura pública notarial o
b) d’acord amb el procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat.

4) També poden demanar la designació judicial de l’assistència les persones legitimades per la Llei de la jurisdicció, en cas que no s’hagi constituït prèviament de manera voluntària, i sempre que no hi hagi un poder preventiu en vigor.

5) L’exercici de les funcions d’assistència s’ha de correspondre amb la dignitat de la persona i ha de respectar els seus drets, voluntat i preferències.

6) Quan la persona assistida no pugui expressar la seva voluntat i preferències, i no hagi atorgat el document a què fa referència l’article 226-3, la designació de la persona que presta l’assistència s’ha de basar en la millor interpretació de la seva voluntat i de les seves preferències, d’acord amb la seva trajectòria vital, les seves manifestacions prèvies, la informació amb la qual compten les persones de confiança.

7) Les persones amb la capacitat modificada judicialment, els progenitors que tenen la potestat parental prorrogada o rehabilitada i les persones que exerceixen càrrecs tutelars o de curatela poden sol·licitar en qualsevol moment la revisió de les mesures que s’hagin establert per a adaptar-les a la supressió de la modificació judicial de la capacitat i aplicar, si escau, el règim d’assistència del Codi civil de Catalunya.

8). En cas de no existir aquesta sol·licitud, la revisió l’ha de realitzar d’ofici l’autoritat judicial en un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

9) En el termini de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, el Govern ha de presentar un projecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.