Com tributa la venda de participacions socials en una SL?

Com tributa la venda de participacions socials en una SL?

Compartir

Data: 05 Octubre, 2021

Autor: Notaria Igualada Rambla

La setmana passada van venir a la notaria Daniel i Judit per a plantejar-me un dubte sobre els impostos que haurien de pagar en vendre Daniel les seves participacions socials de la SL de la qual és soci a Judit, i els vaig explicar breument:

A) Venedor:
• Tributa segons el benefici que obtingui, és a dir, que si ven per 20.000 euros participacions comprades per 4000, haurà tingut un benefici de 16.000 euros sent el tipus fins a 6.000€ del 19%. De 6.000€ fins a 50.000€, el 21% i a partir de 50.000€, el 23%.

Segons l’article 37 de la Llei de l’IRPF, i per a evitar fraus, obliga al fet que el valor de l’escriptura de transmissió no podrà ser inferior a:

a) El valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos resultant del balanç corresponent a l’últim exercici tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l’Impost.

b) El resultat de capitalitzar al 20% la mitjana dels últims tres exercicis.

És molt freqüent en les escriptures posar com a valor de transmissió el valor nominal i així no tributar les plusvàlues el venedor, però aquesta pràctica incorrecta es revisa contínuament per Hisenda.

B) COMPRADOR:
La venda de participacions socials està exempta de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

No obstant això, i també per a evitar que es vengui un immoble i no pagar impostos sí que estan subjectes i tributen per ITP al 10% a Catalunya:

a) Las transmisiones de participaciones socials de societats en les quals s’obtingui el control d’aquesta societat i l’actiu de la qual estigui format en almenys el 50 per cent per immobles que no estiguin afectes a activitats empresarials o professionals.

b) Les transmissions de participacions socials que hagin estat rebudes per les aportacions de béns immobles realitzades en la constitució de societats o ampliació de capital social, sempre que que entre la data d’aportació i la de transmissió no hagués transcorregut un termini de tres anys.