Qui pot demanar còpia testament Igualada

Qui pot demanar còpia testament Igualada

Compartir

Data: 14 Març, 2022

Autor: Notaria Igualada Rambla

QUI POT DEMANAR CÒPIA D’UN TESTAMENT?

Qui i com es pot sol·licitar còpia d’un testament en vida? En vida de qui ha atorgat el testament només pot sol·licitar-lo l’interessat. Cap persona, ni tan sols un familiar pròxim pot demanar una còpia del testament atorgat per una altra mentre estigui amb vida, tret que la demani amb un poder notarial exprés.

 

Una vegada mort, Qui i com es pot sol·licitar còpia d’un testament?  Poden sol·licitar còpia d’un testament els hereus nomenats, legataris, legitimaris, marmessors i tota persona que en el testament es reconegui algun dret o facultat.

Puc demanar el testament del meu germà? Només en cas de sortir nomenat en ell, o cas de no tenir fills o parella.

Puc demanar un testament que no sigui l’últim?. Sí, sempre que el notari consideri l’interès legítim i quedarà molt visible que no té valor.

Pot demanar còpia en cas de separació de fet? L’esposa del causant té dret a còpia del testament, encara que el mateix digui que estaven separats, si en el Registre civil no consta la separación.

Pot demanar còpia del testament un banc creditor del causant? El creditor del causant que acrediti el seu dret de crèdit, té dret a còpia del testament per a saber qui són els hereus. Però ha de ser còpia parcial, ometent dades relatives a la intimitat del causant o irrellevants per a la pretensió del creditor

Pot demanar còpia del testament de la seva àvia un nét? No té dret a còpia del testament si no està esmentat en el testament ni prova que ha renunciat el seu pare o mort.

Té dret a còpia el fill desheretat?. Si que té dret a còpia del testament però no a la còpia de l’escriptura d’herència que haurà de demanar judicialment.

 

També poden sol·licitar còpia les persones que, de no existir testament o ser nul poguessin ser hereus del testador. És a dir, una persona sense parents pròxims deixa els seus béns a un estrany, un nebot podria demanar la còpia del testament ja que de no existir aquest testament heretarien ells. o a favor d’un estrany

Com aconseguir una còpia d’una escriptura signada a Igualada per un notari jubilat o que s’ha traslladat de població?

Es pot demanar en la nostra pròpia notaria Igualada Rambla, tant si el notari s’ha jubilat (per exemple copia testament Alfonso Jose De la Revilla, copia testament Jose Bauzá Gayá, copia testament Alfredo Roca Ferrer), com si actualment està en una altra població (copia testament Sebastián Gutierrez Grinyolin, Cessar Martín Nuñez), i nosaltres la hi proporcionarem tant si la custodiem nosaltres com si hem de sol·licitar-la a una altra notari.

 

Com aconseguir una còpia d’una escriptura signada fora d’Igualada sense haver de desplaçar-se?

Per a sol·licitar còpia d’una escriptura signada en una Notaria fora del seu lloc de residència, pot fer-ho a través de la nostra Notària Igualada, acreditant al Notari el seu interès legítim.