Com podem preparar l’herència de l’empresa familiar?

Com podem preparar l’herència de l’empresa familiar?

Compartir

Data: 01 Març, 2022

Autor: Notaria Igualada Rambla

L’altre dia va venir a la notaria en Ramon. Ell té una Pime des de fa molts anys, i pròxim a l’edat de jubilació li preocupa com ordenar la successió en la seva empresa ja que té tres fills, però a l’empresa familiar només hi treballa un d’ells.

Li preocupa protegir a aquest fill ja que al final serà qui es responsabilitzi del negoci, amb el que és lògic que també sigui l’afavorit amb la propietat de l’empresa, però també li preocupa ser el més igualitari possible amb els altres, així que ha pensat a deixar als altres dos fills la seva casa d’Igualada i un apartament que té a la platja.

A) Lògicament la primera opció és via el TESTAMENT realitzar un repartiment el més equitatiu i racional possible: les accions o participacions socials de l’empresa al fill que treballa en ella, i els béns immobles als altres dos per parts iguals o bé un pis a cadascun d’ells igualant les diferències de valor amb diners.

B) Una altra eina que és aconsellable més en mitjanes i grans empreses és el PROTOCOL FAMILIAR, es tracta d’un conjunt de pactes subscrits pels socis entre si o amb tercers amb els quals guarden vincles familiars (fills, cònjuges, etc) respecte d’una empresa en la qual tinguin un interès comú per aconseguir un model de consens en la presa de decisions per regular les relacions entre família, propietat i empresa.

Amb aquests pactes que formen el protocol familiar el que s’intenta aconseguir és anticipar-se als problemes que es poden plantejar en la successió d’empresa. Així, per exemple, pot regular la remuneració dels administradors, la política de dividends, els drets de sortida individual, quins familiars poden incorporar-se a l’empresa (posant condicions a la incorporació com haver treballat anteriorment en altres empreses o de tipus acadèmic, o bé limitant a un nombre de familiars treballadors per branca familiar).

C) A Catalunya és molt important la figura del PACTE SUCCESSORI: és un document similar al testament, per ordenar la successió de l’empresari@ fundador@ i té una sèrie d’avantatges enfront del testament:

a) no és revocable (excepte acord entre el testador i els hereus/legataris), amb el que el fill que es dedicarà a l’empresa guanya tranquil·litat sabent que en els anys que passin entre la jubilació dels pares i la seva mort no podrà canviar-se i emportar-se una desagradable sorpresa en forma de testament d’última hora.

b) Pot utilitzar-se per deixar béns concrets a favor dels fills no treballadors en l’empresa i garantir la futura harmonia familiar, ja que seran coneixedors tots de la planificació de l’herència.

c) Podria signar-se fins i tot entre dos germans propietaris d’una empresa familiar ordenant la successió irrevocable (excepte acord d’ells mateixos) respecte de la seva empresa, a favor d’algun nebot concret i tenir els seus testaments individuals independents per a la resta de béns.

L’important és tenir clar que efectuant amb antelació les accions oportunes serà molt més fàcil que l’empresa familiar sobrevisqui una altra generació, ja que més del 80 % d’empreses familiars no arriben a la tercera generació.