Com puc saber si té deutes el pis que vull comprar?

Aquesta pregunta me la feia aquesta setmana la Dolors, ja que vol comprar un pis que li ven un particular, creu que pot tenir algun problema econòmic i té por que hi hagi algun embargament, hipoteca o deutes de la comunitat de propietaris que ella no sàpiga.

Li vaig explicar que una de les funcions més importants de la Notaria, quan es compra un pis, és precisament comprovar que les vendes es realitzen amb el 100% de la informació, evitant qualsevol problema, i li vaig explicar el següent:

1. Titularitat de l’immoble:
La notaria s’assegurarà de la propietat de l’habitatge del venedor amb la seva escriptura de propietat, que pot ser la compra prèvia o qualsevol altre títol de propietat com a herència, donació, etc…

2. Hipoteques, embargaments o servituds:
Es demana una nota simple informativa al Registre de la Propietat, en la qual apareixen les possibles hipoteques o embargaments que afecten l’habitatge. Així mateix, immediatament després de signar-se l’escriptura, s’envia una còpia electrònica de la mateixa al Registre evitant una hipotètica doble venda en una altra notaria.
En cas d’entrar un embargament al Registre que no aparegui en la nota informativa es comunica a la Notaria que ha demanat la nota simple perquè estigui preavisada i pugui suspendre la venda.

3. Deutes de comunitat propietaris:
S’incorpora un certificat que ens acredita que l’habitatge que es ven està al corrent de pagament de les despeses de la comunitat.
Si és el cas d’un habitatge que forma part d’una comunitat de propietaris; aquest certificat l’ha de lliurar l’administrador de la finca o el secretari de la comunitat, amb el vistiplau del president, i des del moment de la signatura de l’escriptura de compra les despeses de comunitat corresponen al propietari.

4. Impost de béns immobles:
La Notaria demana per Internet a l’Organisme de Gestió Tributària l’estat del pagament de l’IBI i queda constància en la mateixa escriptura. Si aquests rebuts estan domiciliats, caldrà portar el justificant bancari conforme aquests impostos estan al corrent de pagament.

5. La cèdula d’habitabilitat:
La cèdula d’habitabilitat vigent expedida per la Direcció General de l’Habitatge, normalment té una vigència de 15 anys. Ens permet acreditar que l’habitatge reuneix els requisits mínims d’habitabilitat. En el cas que aquesta cèdula hagués caducat caldrà tornar a obtenir-la, a través d’un tècnic competent, o sigui arquitecte, o arquitecte tècnic.

6. El certificat d’eficiència energètica:
El soŀlicitarà el mateix tècnic citat en el punt 5, a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

7. Certificat cadastral descriptiu i gràfic:
Permet comprovar que l’immoble està al cadastre a nom del venedor i que la superfície del terreny és correcta, tema d’especial importància en cas de venda de solars o finques rústiques.

Carlos Jimenez Fueyo
Notari d’Igualada

 

Enllaç: http://veuanoia.cat/com-puc-saber-si-te-deutes-el-pis-que-vull-comprar/

Posted by

Leave a commentCopyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top