Què és el nou test de les hipoteques?

Aquesta pregunta me la feia el Manel, que va venir juntament amb la seva parella, la Roser a consultar a la notaria unes qüestions relacionades amb l’escriptura de préstec hipotecari per a la compra del seu nous pis a Igualada.

Vaig comentar amb ells, quan es realitza el nou test i els vaig explicar els passos a seguir per signar en la notaria la hipoteca sobre el pis que volien comprar.

Fins ara, el client només venia a la notaria el dia de la signatura. Amb la nova llei, el client haurà d’anar dues vegades al notari.

1) En la primera vegada, el notari realitzarà una acta en la qual informarà de tots els punts de la seva hipoteca (condicions econòmiques, terminis, comissions, distribució de despeses, causes de venciment anticipat, etc) i realitzarà un test per confirmar que coneix el que implica la signatura del préstec.

2) El test es compon sempre de les mateixes preguntes, com la confirmació d’haver rebut tota la documentació legal, si entén les diferències entre interès variable o fix, comissions d’amortització anticipada, conseqüències de l’incompliment i possible execució hipotecària.

3) Aquesta acta notarial serà gratuïta, i el notari plasmarà totes les preguntes que hagi realitzat el client, el resultat del test i tota la informació que li hagi subministrat als prestataris i els possibles fiadors.

4) En la segona visita és quan se signarà l’escriptura de préstec hipotecari, acudint a aquesta signatura els prestataris, banc i gestoria que tramiti l’escriptura.

5) És obligatori contractar una assegurança perquè el banc concedeixi la hipoteca? La nova llei prohibeix els productes vinculats obligatoris perquè es concedeixi una hipoteca però sí que permet els combinats (aquells que apliquen bonificacions en el diferencial del préstec per cada producte que es contracti amb el banc).

6) Com es distribueixen les despeses? El consumidor haurà de fer-se càrrec de les despeses de taxació de l’immoble, així com pagar les còpies de l’escriptura que sol·liciti. La taxació de l’habitatge és l’única despesa a càrrec del client, si bé algunes entitats assumeixen també aquest cost. Les còpies de les escriptures del préstec hipotecari les paga qui les sol·liciti, encara que el client té dret a rebre’n una per e-mail de forma gratuïta.

7) Venciment anticipat en cas d’impagament: un canvi important, ja que per poder declarar el venciment anticipat pel banc es necessita: a) Si és durant la primera meitat de la vida del préstec: retard en el pagament de 12 quotes amb un mínim del 3% del capital concedit. B) Si durant la segona meitat de la vida del préstec: retard de 15 quotes amb un 7% del capital concedit.

8) Comissions, amortització anticipada: Si el préstec és a interès variable: màxim del 0,15% durant els 5 primers anys, o del 0,25 durant els 3 primers anys. Una vegada passats aquests anys no es podrà cobrar cap quantitat en cas d’amortització.

Si el préstec és a interès fix: la comissió màxima serà d’un 2% durant els 10 primers anys del període fix i d’un 1,5% durant la resta del termini, i aquesta comissió no podrà excedir de la pèrdua financera del prestador, la qual cosa es calcula amb unes fórmules de matemàtica financera de relativa complexitat.

 

Carlos Jimenez Fueyo
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33

Enllaç: http://veuanoia.cat/que-es-el-nou-test-de-les-hipoteques-2/

Posted by

Leave a commentCopyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top