Com puc donar un pis al meu fill?

Com puc donar un pis al meu fill?

Compartir

Data: 04 Juliol, 2023

Autor: Notaria Igualada Rambla

Aquesta setmana va venir a la notaria la senyora Assumpta, vol donar un pis que té a un dels seus 3 fills i tenia diversos dubtes que vam intentar resoldre entre l’Enriqueta, una de les oficials de la notaria, i jo:

1) Possibilitat de reservar-se l’usdefruit.

En cas de persones grans, i per descomptat en cas de ser l’habitatge habitual de la donant, és convenient reservar-se l’usdefruit vitalici de l’habitatge i així assegurar-se l’ús i gaudi exclusiu de l’habitatge mentre visqui. Aquest usdefruit acaba automàticament en el moment de la mort, acreixent al seu fill com a propietari.

2) I si l’habitatge donat està hipotecat?

S’haurà de deixar clar en l’escriptura de la donació aquest fet i si el seu fill assumeix o no tal hipoteca, ja que té repercussions fiscals.

3) Pot afectar a l’herència futura?

A l’escriptura de donació s’haurà de determinar, entre altres qüestions, si la donació es realitza a càrrec o no de la legítima futura, si és col·lacionable o no (és a dir, si el valor del pis donat computarà en un futur quan mori la senyora Assumpta en el valor del cabal hereditari).

4) Quins impostos es paguen en una donació a Catalunya?

Serien 3 impostos:

a) Impost de Successions i Donacions: en cas de ser descendent menor de 36 anys, ser el primer habitatge habitual i tenir ingressos anuals menors de 36.000 € té una reducció dels primers 60.000 € del valor de l’habitatge. Existeixen també incentius fiscals en cas de la donació de quantitat de diners amb la mateixa finalitat d’adquisició d’habitatge habitual.

b) Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana: la seva quantia dependrà dels anys que hagi tingut en propietat el donant (a major antiguitat, major impost) i el valor cadastral del sòl, no afecta el valor de l’habitatge que s’assigni a l’escriptura.

c) Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF): en cas d’existir un guany patrimonial per la diferència entre el valor de l’adquisició en el moment en què ho va fer Assumpta, i el valor que s’ha consignat en l’escriptura de donació. Existeixen diversos beneficis fiscals en el cas de donants majors de 65 anys.

5) Es pot revocar una donació?

En principi la donació és irrevocable, excepte que es compleixin determinades circumstàncies molt concretes i difícilment aplicables com la supervivència dels fills dels donants que aquests creien morts o la ingratitud dels donataris (s’entén com ingratitud els actes penalment condemnables que el donatari fa contra la persona o els béns del donant).

6) Necessàriament la donació ha de fer-se en escriptura pública davant de Notari.

En cas de fer-se en document privat no tindrà valor.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

Notari d’Igualada

carlosjimenez@notariado.org