• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Testimonis Notarials I Legitimacions

En Notaria Igualada es disposa de dos notaris amb la capacitat per donar fe pública notarial de documents com els testimonis i les legitimacions.

Els testimonis notarials són la transcripció o fidel reproducció, total o parcial, d’un document original. Com a categoria especialment destacada estan les legitimacions de signatures Igualada en què el notari acredita la identitat, dades del signant i la data de la signatura.

Els testimonis notarials i legitimacions realitzades davant un notari tenen uns beneficis jurídics que preveu la llei. Aquest tipus de documents compten amb una força probatòria quan a la seva fidelitat amb l’original, en el cas dels testimonis. A la legitimació de signatures el notari acredita que la signatura en un document pertany a una persona determinada, però no assumeix la responsabilitat pel contingut del document com sí que succeeix en els instruments públics.

Si voleu conèixer més a fons tot el relacionat amb testimonis notarials i legitimacions, trobi assessoria personalitzada a Notaria Igualada Rambla, una de les notaries de l’Anoia.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top