Puc deixar l’herència a una ONG?

Puc deixar l’herència a una ONG?

Compartir

Data: 11 Gener, 2017

Autor: Notaria Igualada Rambla

La setmana passada va venir al meu despatx la senyora Concepció, ja que volia canviar el seu testament. Es va quedar vídua fa uns anys, no va tenir fills, i tot i que està molt contenta amb els seus nebots, sempre li ha fet il·lusió deixar una part dels seus béns quan es morís a algunes ONG (Organitzacions No Governamentals), com ara Càritas, Metges sense Fronteres o la Creu Roja. Volia saber com ho podia fer, i si més endavant canviava d’opinió sobre l’ONG, pels motius que fossin, si podia canviar el testament. Intentaré resoldre els seus dubtes, contestant de forma clara i ordenada aquesta pregunta: puc deixar l’herència a una ONG?

Dubtes relacionats amb les herències a ONG: què cal tenir en compte?

1) Puc deixar tots els meus béns a una ONG?

Doncs sí, seria el que coneixem com un llegat solidari. En el cas de tenir persones amb dret a legítima (fills, descendents, o bé els pares en cas de no tenir fills), aquests tindran dret a un mínim d’una quarta part del valor dels meus béns.

2) Puc deixar un pis a diverses ONG de forma conjunta?

Sense cap problema, inclòs en percentatges diferents (per exemple un 20% a Caritas, un 30% a la Creu Roja, etc.). L’inconvenient serà posar-se d’acord les citades ONG per tal de vendre’l, en temes com el preu, la gestió del dia a dia en cas de llogar-lo, etc.

3) Puc deixar un pis en comptes de diners a les ONG?

És clar que sí, s’ha de fer una escriptura d’acceptació del pis llegat en la qual compareixerà un representant de l’ONG, i des de llavors, ja serà propietària de l’immoble.

4) Quins impostos paguen les ONG en heretar d’una persona? (H3)

Les ONG no estan subjectes a l’Impost de Successions i Donacions, per tant, si reben llegats o herències no l’hauran de pagar en morir el testador.

5) Quina diferència hi ha entre un llegat i una herència? (H3)

El conjunt de béns i drets d’una persona quan mor és l’herència. En canvi, quan parlem del llegat ens estem referint a cadascun dels béns o drets del testador -un pis, un cotxe, diners- que poden ser lliurats a la mateixa o  a diferents persones.

6) Com sabrà l’ONG que els he deixat uns béns en el meu testament?

El notari que hagi autoritzat el testament de la senyora Concepció està obligat a comunicar-ho a l’ONG en el moment de la defunció, que té un llegat a favor seu. Però davant les dificultats que puguin existir pel transcurs dels anys,  és molt recomanable comunicar-ho en vida a l’ONG, per tal que estigui previnguda.

7) Puc designar hereva a una ONG o és millor designar-la legatària?

Sí que es pot nomenar hereva, però el problema és que l’hereu, en l’acceptar l’herència, respon també dels deutes. Això es produeix en cas de deixar els béns (diners, pisos, etc…) mitjançant llegats específics de cada bé, i essent entitats benèfiques sense ànim de lucre, d’aquesta manera s’eviten problemes de deutes desconeguts.

8) Com m’asseguro que es compleix la meva voluntat?

A banda de comunicar-ho a alguna persona propera, una opció molt aconsellable és nomenar un marmessor, amb facultats per lliurar els béns directament a l’ONG, gestionar tots els tràmits de l’herència o, inclús, per poder vendre els béns immobles i lliurar el seu l’import a l’ONG escollida.

Lògicament, aquesta persona nomenada marmessora haurà de ser de confiança màxima del testador o de reconeguda honorabilitat, per evitar possibles problemes que es puguin plantejar.

A Catalunya, l’any 2015 es varen fer llegats solidaris per un valor de quasi trenta-tres milions d’euros, en 552 testaments diferents, a favor d’entitats benèfiques vinculades a esglésies, ONG i altres fundacions. Com a curiositat que sempre se cita pel Col·legi Notarial de Catalunya, quan es fa un balanç anual de les xifres dels llegats solidaris, és que l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, fou construït a partir de l’any 1902 gràcies a un llegat solidari del banquer Pau Gil, canviant el seu nom tradicional d’Hospital de la Santa Creu per l’actual, respectant així la voluntat del benefactor.

Espero haver ajudat, des de la meva experiència i coneixement, tots els dubtes relacionats amb si pots deixar una herència a una ONG.  

Carlos Jiménez Fueyo, Notari d’Igualada

cjimenezfueyo@correonotarial.org