• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Acta de notificació i requeriment

S’entén com a acta de notificació i/o requeriment, aquelles actes notarials en què un notari facilita o comunica a la part interessada informació a instància del requirent o simplement notificant. Pot ser notificat un determinat fet o acte amb transcendència jurídica o bé sol·licitar una contestació o un pronunciament (quan és amb requeriment). El requerit disposa d’un termini legal per contestar si ho desitja en el si del propi instrument públic. Pot consultar-nos en la notaria Igualada sobre els diversos tipus d’actes de notificació i requeriment.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top