Copies notarials

Còpies de documents notarials i altres documents públics

A Notaría Igualada Rambla realitzem còpies de documents notarials, tant simples com autoritzades. El document original d’aquestes escriptures es conserva sempre a la notaria, però si algun dels compareixents a la signatura requereix d’una còpia notarial del document, només ha de comunicar-nos-ho i li serà lliurada.

Les còpies són les reproduccions literals de l’escriptura, expedides amb les formalitats legals pertinents, previstes en l’article 17.1 de la Llei del Notariat i en els articles 221 a 249 del Reglament Notarial. Poden ser totals o parcials, i en un format de paper (signades, rubricades i signadas en totes les seves fulles pel notari) o en un suport electrònic (amb la signatura electrònica reconeguda del notari autoritzador).

Convé esmentar que, com el document original sempre queda salvaguardat en la notaria, els signants no han de preocupar-se en cas de pèrdua o destrucció de la còpia notarial, ja que sempre podran demanar-nos-en una altra, solucionant així el problema.

Còpies de documents notarials simples o autoritzades: quina diferència hi ha?

Existeixen dos models diferents de còpies de documents notarials: les simples i les autoritzades. Les primeres compleixen una funció merament informativa; les segones, tenen el mateix valor i efectes legals que les escriptures públiques originals i s’expedeixen en paper timbrat.

De manera complementària, el notari té la potestat de lliurar a testimonis de les matrius originals, si amb això no altera, desvirtua, modifica o condiciona a la part que sigui objecte del testimoni.

Quí té dret a obtenir una copia d’un document notarial?

Tots els atorgants de l’escriptura i totes aquelles persones que tinguin algun interès legítim, a criteri sempre del notari. És la seva responsabilitat decidir i establir el què es considera interès legítim, i ha de fer-ho d’una forma restrictiva. Estem davant un dels punts de més difícil concreció, perquè apreciar interès legítim pot ser una cosa bastant complexa, ja que es conjuga el secret de protocol amb la protecció d’un dret.

Demana informació sense compromís a la nostra notaria d’Igualada

Si tens dubtes o necessites que et contestem alguna pregunta sobre les còpies notarials, sobre què diu la legislació vigent, o que t’aclarim algun dels conceptes explicats en aquesta pàgina, no perdis més temps i posa’t en contacte amb nosaltres.

Pots fer-ho trucant-nos al 93 804 75 50 o enviant-nos un correu electrònic a info@notariacarlosjimenez.com. També pots venir a visitar-nos a les nostres oficines de la Rambla de Sant Isidre 31-33, a Igualada

Contacta amb nosaltres