Test préstec hipotecari

En què consisteix el test d'un préstec hipotecari?

Segons la nova llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, els notaris han de realitzar un test de préstec hipotecari per tal d’assegurar que la persona que sol·licita la hipoteca o el crèdit immobiliari sap en tot moment el que està fent, sent plenament conscient de les obligacions que comporta la signatura.

A continuació, compartim el test en qüestió amb tots els nostres clients i usuaris.

Test préstec hipotecari a Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud.

A) TEST PER A PRESTATARI

1.- LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PRECONTRACTUAL

1.1.- Confirma haver rebut en el dia expressat en la seva manifestació la següent documentació?

  1. a) FEIN SI/NO
  2. b) FIAE SI/NO
  3. c) Còpia del projecte del contracte SI/NO
  4. d) Document que conté informació de les despeses SI/NO
  5. e) Document que conté les condicions de les garanties de l’assegurança que s’exigeix SI/NO
  6. f) Document que conté l’advertiment al prestatari de l’obligació de rebre l’assessorament notarial SI/NO
  7. g) (Només en cas de préstec amb interès variable) Document amb referència a les quotes en diferents escenaris d’evolució del tipus d’interès SI/NO

1.2.- L’entitat li ha explicat el contingut dels documents indicats i respost a les seves preguntes?

SI/NO

2.- ELECCIÓ DEL NOTARI

2.1.- El va informar l’entitat financera que era vostè qui tenia dret a triar notari?

SI/NO

2.2.- Confirma vostè que sóc el notari triat?

SI/NO

3.- CARACTERÍSTIQUES I AMORTITZACIÓ DEL PRÉSTEC

3.1- Coneix el capital, la durada del préstec, l’import i la periodicitat de les seves quotes?

SI/NO

3.2- Entén que cadascuna de les quotes comprèn una part del capital del préstec i una altra part d’interessos?

SI/NO

4.- TIPUS D’INTERÈS

4.1- El tipus d’interès que li han ofert és fix durant tota la durada del préstec o està prevista la seva variació en algun moment?

FIXE/VARIABLE

4.2- Existeixen en la seva oferta bonificacions per al tipus d’interès en cas que contracti determinats productes amb el prestador o amb entitats assenyalades per ell?

SI/NO

4.3- En cas de préstec a interès fix; Sap vostè que no es beneficiarà d’una baixada futura dels tipus de referència del mercat?

SI/NO

4.3- En cas de préstec a interès variable,

  1. a) Entén vostè que l’interès futur es calcula sumant un diferencial al tipus d’interès de referència pactat?

SI/NO

  1. b) Comprèn que els tipus d’interès de referència varien al llarg del temps i que aquesta variació podria suposar un increment de la quota?

SI/NO

5.- SUBROGACIÓ DE CREDITOR

5.1 Entén que pot canviar de prestador a través d’un procediment anomenat subrogació que comporta l’amortització total anticipada del seu préstec i té bonificacions fiscals i aranzelàries?

SI/NO

6.- AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEL PRÉSTEC

6.1- A l’oferta que li ha fet l’entitat prestadora, està prevista una comissió d’amortització anticipada?

* En cas d’amortització total: SI/NO

* En cas d’amortització parcial: SI/NO

* En cas de canvi de prestador (subrogació de creditor): SI/NO

6.2- Comprèn que aquesta comissió, d’existir, només podrà cobrar-se si l’amortització anticipada produeix una pèrdua per a l’entitat prestadora que s’haurà de justificar.

SI/NO

7.- COMISSIONS

7.1.- Té el seu préstec…:

– Comissió d’obertura SI/NO

– Comissió de modificació de condicions (novació) SI/NO

– Comissió de reclamació de quotes impagades SI/NO

8.- INCOMPLIMENT

8.1.- Ha comprès vostè que en cas d’impagament se li cobrarà l’interès de demora legalment fixat sobre l’import que hagi deixat de pagar?

SI/NO

8.2- Ha entès vostè que si l’impagament arriba a una determinada quantia, l’entitat financera pot declarar vençut anticipadament el préstec i reclamar a cadascun dels prestataris la totalitat del degut?

SI/NO

9.- EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA

9.1- Comprèn que l’impagament del préstec pot comportar la pèrdua del ben hipotecat i la seva venda en subhasta pública?

SI/NO

9.2- Respon d’aquest deute amb tots els seus béns, presents o futurs, o només amb el bé hipotecat?

AMB TOTS ELS BÉNS / NOMÉS AMB EL BÉ HIPOTECAT

9.3.- Comprèn vostè que, si respon amb tots els seus béns i el valor obtingut en la subhasta de la finca hipotecada és inferior al degut, continuarà devent la diferència al prestador?

SI/NO

Serveis de Notaria Igualada Rambla Jiménez-Calatayud