• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Español

Què és la llegítima a Catalunya?

Aquesta pregunta me la feia la setmana passada Roger a la notaria, perquè havia sentit parlar molt d’ella i no sabia exactament què era. Volia fer testament per deixar tots els seus béns a 2 dels 3 fills que té i en tenir molts problemes amb aquest tercer fill dels 3, volia saber si podria reclamar una mica de la seva herència als seus germans quan es mori.

1) Què és la llegítima? La llegítima és un dret que tenen, generalment els fills i nets, a obtenir en l’herència del mort un valor econòmic.

2) Qui tenen dret a la llegítima a Catalunya?: tots els fills del mort. Si algun dels fills ha mort abans que el causant o testador, o ha estat desheretat de manera justa, o ha estat declarat absent, serà substituït pels seus descendents -néts del causant. Si no hi ha fills del mort, tindran dret a la llegítima els pares.

3) Qui ha de pagar la llegítima?. L’hereu que hagi nomenat el mort en el testament, que pot ser un altre fill/a, el marit o l’esposa del mort, o qualsevol persona que lliurement designi el testador ja que no és obligatori que sigui familiar.

4) Quant suposa la llegítima? La quantia de la llegítima a Catalunya és una quarta part (¼) de la quantitat que resulti del valor dels béns de l’herència en el moment de la mort del causant, i es resten deutes i despeses d’última malaltia i enterrament.
A aquesta quantitat cal sumar el valor dels béns donats en els 10 anys anteriors a la seva mort, amb algunes regles especials més.

5) Entre quants es reparteix la llegítima? Aquesta quarta part de l’herència es repartirà entre tots els legitimaris que existeixin. Si hi ha 5 fills, i a 4 se’ls ha nomenat hereus, i a un no se li deixa res, la llegítima individual serà del 5% per a cada fill, siguin hereus o no, amb el que el màxim que podrà demanar el fill que no és hereu serà únicament un 5%. També computen els fills que hagin mort abans que el testador (si tenen fills), i la seva part podran demanar-la els seus propis fills, nets del mort.

6) Es pot pagar en diners? La manera de pagar es tria per l’hereu, i podrà pagar als legitimaris en diners, o béns de l’herència, però no es poden lliurar béns que no siguin de “propietat exclusiva, plena i lliure” del legitimari, és a dir, no es pot donar un terç d’un pis o una finca hipotecada, tret que no hi hagi més béns en l’herència.

7) Qui valora l’herència per a calcular aquesta quarta part de llegítima? L’hereu és qui fa la valoració del total de l’herència però si no s’està d’acord es pot acudir al Jutjat perquè faci una taxació de tots els béns, i determinar la llegítima real.

8) Quants anys tinc per reclamar la llegítima des de la defunció? Són 10 anys des de la mort del causant per reclamar-les, amb interessos, tret que el testador hagi prohibit pagament amb interessos.

9) I el desheretament a un fill per no tenir relació amb ell elimina el seu dret a llegítima? No tindrà dret a res en l’herència del mort però ha de ser desheretat complint alguna de les causes que marca la llei (absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari per una causa exclusivament imputable al legitimari, indignitat successòria, maltractament greu, etc..), i en testament o pacte successori.

Carlos Jimenez Fueyo
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33

Enllaç: http://veuanoia.cat/que-es-la-llegitima-a-catalunya/

Posted by

Leave a commentCopyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top