• Tel. 93 804 75 50     Fax. 93 804 75 51

  • Català  |   Español

Poders

A través d’un poder per escriptura pública es realitzen gestions associades amb la transferència de béns, propietats, actes judicials i altres accions. Amb els poders una persona li proporciona la facultat a una altra perquè la representi, per tal que el facultat pugui actuar en nom del poderdant en actes i contractes.

Rebi assessorament personalitzat en Notaria Igualada sobre els poders per escriptura pública i obtingui a través del notari major seguretat jurídica davant la llei.

Es requereix D.N.I de qui dóna el poder i identificació de la persona a qui es dóna.
Els més habituals són poder per a plets Igualada, poder per vendre Igualada, poder general Igualada. Si vol més informació sobre els tipus de poders Igualada, consulta Notaria Igualada, el pot assessorar.

Consulti amb un notari especialitzat i demani assessoria jurídica per prevenir problemes o dificultats amb el procés.
En Notaria Igualada pot consultar més sobre com realitzar processos per realitzar escriptures públiques a Igualada.

Copyright © 2014 Develop by : Qbicus.
Scroll to Top